Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2SO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2SO4 (axit sulfuric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

3H2S + H2SO44H2O + 4S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S  

Phương trình số #3

FeS + H2SO4H2S + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS + H2SO4 => H2S + FeSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + 2Na → H2 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Na => H2 + Na2SO4  

Phương trình số #5

H2SO4 + MgO → H2O + MgSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + MgO => H2O + MgSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3H2SO4 + 2Fe(OH)3Fe2(SO4)3 + 6H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe(OH)3 => Fe2(SO4)3 + H2O  

Phương trình số #7

H2SO4 + Ba(ClO2)22HClO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Ba(ClO2)2 => HClO2 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

FeO + H2SO4H2O + FeSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2SO4 => H2O + FeSO4  

Phương trình số #9

H2SO4 + 2HI → 2H2O + I2 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HI => H2O + I2 + SO2  

Advertisement

Phương trình số #10

Cl2 + H2SO4 + 2FeSO4Fe2(SO4)3 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2SO4 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + HCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 11:06:41pm