Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2S (hidro sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3H2S + H2SO44H2O + 4S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S  

Phương trình số #3

H2S + CuSO4CuS + H2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + CuSO4 => CuS + H2SO4  

Phương trình số #4

Br2 + H2S2S + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2S => S + HBr  

Phương trình số #6

4Ag + 2H2S + O22H2O + 2Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + H2S + O2 => H2O + Ag2S  

Phương trình số #7

H2S + 2FeCl32FeCl2 + 2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + FeCl3 => FeCl2 + HCl + S  

Phương trình số #8

H2S + H2SO42H2O + S + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 => H2O + S + SO2  

Phương trình số #9

H2S + 6HNO34H2O + 6NO2 + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + HNO3 => H2O + NO2 + SO2  

Phương trình số #10

2H2S + 2H2SO4 + K2MnO44H2O + MnSO4 + 2S + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO4 + K2MnO4 => H2O + MnSO4 + S + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:21:48am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(