Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Ba(OH)2 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Ba(OH)2 (Bari hidroxit) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

4Ba(OH)2 + 3Cr(NO3)33Ba(NO3)2 + 4H2O + Ba(CrO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + Cr(NO3)3 => Ba(NO3)2 + H2O + Ba(CrO2)2  

Phương trình số #3

K2Cr2O7 + 2Ba(OH)2H2O + 2KOH + 2BaCrO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2Cr2O7 + Ba(OH)2 => H2O + KOH + BaCrO4  

Advertisement

Phương trình số #4

H2SO4 + Ba(OH)22H2O + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Ba(OH)2 => H2O + BaSO4  

Phương trình số #5

2HNO3 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2H2O + 2NH3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 => H2O + NH3 + BaSO4  

Phương trình số #7

2NH4NO3 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O + NH3  

Advertisement

Phương trình số #8

2AlCl3 + 4Ba(OH)23BaCl2 + 4H2O + Ba(AlO2)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Ba(OH)2 => BaCl2 + H2O + Ba(AlO2)2  

Phương trình số #9

2NaHCO3 + Ba(OH)22H2O + Na2CO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHCO3 + Ba(OH)2 => H2O + Na2CO3 + BaCO3  

Advertisement

Phương trình số #10

(NH4)2CO3 + Ba(OH)22H2O + 2NH3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 => H2O + NH3 + BaCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:49:49am