Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế SO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế SO2 (lưu hùynh dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

U(SO4)2O2 + 2SO2 + UO2

Nhiệt độ: > 750

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình U(SO4)2 => O2 + SO2 + UO2  

Phương trình số #3

2In2(SO4)33O2 + 6SO2 + 2In2O3

Nhiệt độ: > 600

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình In2(SO4)3 => O2 + SO2 + In2O3  

Advertisement

Phương trình số #4

2MgSO4O2 + 2SO2 + 2MgO

Nhiệt độ: > 1200

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgSO4 => O2 + SO2 + MgO  

Phương trình số #5

2Al2(SO4)32Al2O3 + 3O2 + 6SO2

Nhiệt độ: 770 - 860°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 => Al2O3 + O2 + SO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + SOBr2SO2 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + SOBr2 => SO2 + HBr  

Phương trình số #7

2Al2S3 + 9O22Al2O3 + 6SO2

Nhiệt độ: 700 - 800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2S3 + O2 => Al2O3 + SO2  

Advertisement

Phương trình số #8

3O2 + SnS22SO2 + SnO2

Nhiệt độ: 600-800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + SnS2 => SO2 + SnO2  

Phương trình số #9

2SO3 + SCl44HCl + SO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SO3 + SCl4 => HCl + SO2  

Advertisement

Phương trình số #10

9O2 + 2Ga2S36SO2 + 2Ga2O3

Nhiệt độ: 500-750°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + Ga2S3 => SO2 + Ga2O3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-22 02:26:14am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(