Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế O2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế O2 (oxi) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2CaSO42CaO + O2 + 2SO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ rất cao.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaSO4 => CaO + O2 + SO2  

Phương trình số #3

2NaClO32NaCl + 3O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaClO3 => NaCl + O2  

Phương trình số #4

2Cu2O → 4CuO + O2

Nhiệt độ: 1800°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu2O => CuO + O2  

Phương trình số #5

NaClO2NaCl + O2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaClO2 => NaCl + O2  

Phương trình số #6

HClO → HCl + O2

Điều kiện khác: ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HClO => HCl + O2  

Phương trình số #7

2Ag + O3Ag2O + O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag + O3 => Ag2O + O2  

Phương trình số #8

Hg(NO3)2Hg + 2NO2 + O2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Hg(NO3)2 => Hg + NO2 + O2  

Phương trình số #9

2Fe(NO3)2Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 => Fe2O3 + NO2 + O2  

Phương trình số #10

2F2 + SiO2O2 + SiF4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + SiO2 => O2 + SiF4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:19:46am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(