Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ KClO4 ra tat-ca

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ KClO4 (Kali perclorat) ra tat-ca. Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

KClO4KCl + 2O2

Nhiệt độ: 550 - 620°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO4 => KCl + O2  

Phương trình số #3

H2SO4 + 2KClO4K2SO4 + 2HClO4

Nhiệt độ: 160°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KClO4 => K2SO4 + HClO4  

Advertisement

Phương trình số #4

8Al + 3KClO44Al2O3 + 3KCl

Nhiệt độ: 600-700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + KClO4 => Al2O3 + KCl  

Phương trình số #5

KClO4 + HSO3F → ClO3F + KHSO4

Nhiệt độ: 50 - 85°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KClO4 + HSO3F => ClO3F + KHSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

8HCl + KClO44Cl2 + 4H2O + KCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KClO4 => Cl2 + H2O + KCl  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:58:58am