Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế MnCl2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế MnCl2 (Mangan(II) diclorua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

4HCl + MnO2Cl2 + 2H2O + MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MnO2 => Cl2 + H2O + MnCl2  

Phương trình số #3

16HCl + 2KMnO45Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KMnO4 => Cl2 + H2O + KCl + MnCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

2AlCl3 + 3Mn → 2Al + 3MnCl2

Nhiệt độ: 230°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AlCl3 + Mn => Al + MnCl2  

Phương trình số #5

16HCl + 2KMnO45Cl2 + 8H2O + 2KCl + 2MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + KMnO4 => Cl2 + H2O + KCl + MnCl2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2SO4 + 4KCl + MnO2Cl2 + 2H2O + 2K2SO4 + MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + KCl + MnO2 => Cl2 + H2O + K2SO4 + MnCl2  

Phương trình số #7

2HCl + Mn → H2 + MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mn => H2 + MnCl2  

Advertisement

Phương trình số #8

14HCl + Mn2O75Cl2 + 7H2O + 2MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mn2O7 => Cl2 + H2O + MnCl2  

Phương trình số #9

2HCl + MnCO3H2O + CO2 + MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + MnCO3 => H2O + CO2 + MnCl2  

Advertisement

Phương trình số #10

8HCl + K2MnO42Cl2 + 4H2O + 2KCl + MnCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2MnO4 => Cl2 + H2O + KCl + MnCl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 09:04:31am