Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế In(OH)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế In(OH)3 (Indi(III) hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

3NH4OH + InCl33NH4Cl + In(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + InCl3 => NH4Cl + In(OH)3  

Phương trình số #3

3NaOH + In(NO3)33NaNO3 + In(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + In(NO3)3 => NaNO3 + In(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #4

3NH4OH + In(NO3)33NH4NO3 + In(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + In(NO3)3 => NH4NO3 + In(OH)3  

Phương trình số #5

6NaOH + In2(SO4)33Na2SO4 + 2In(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + In2(SO4)3 => Na2SO4 + In(OH)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6NH4OH + In2(SO4)33(NH4)2SO4 + 2In(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + In2(SO4)3 => (NH4)2SO4 + In(OH)3  

Phương trình số #7

3H2O + 3NaOH + In2S32In(OH)3 + 3NaHS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaOH + In2S3 => In(OH)3 + NaHS  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 08:46:59am