Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Fe(OH)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Fe(OH)2 (Sắt(II) hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

4H2O + Fe3O4Fe(OH)2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Fe3O4 => Fe(OH)2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #3

FeSO4 + Ba(OH)2Fe(OH)2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeSO4 + Ba(OH)2 => Fe(OH)2 + BaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaOH + FeSO4Na2SO4 + Fe(OH)2

Dung môi: môi trường N2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + FeSO4 => Na2SO4 + Fe(OH)2  

Phương trình số #5

FeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2Fe(OH)2 + 2CH3NH3Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + H2O + CH3NH2 => Fe(OH)2 + CH3NH3Cl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2H2O + 2NH3 + FeSO4(NH4)2SO4 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + FeSO4 => (NH4)2SO4 + Fe(OH)2  

Phương trình số #7

Fe(NO3)2 + NaOH → NaNO3 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + NaOH => NaNO3 + Fe(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #8

FeCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Fe(OH)2  

Phương trình số #9

FeCl2 + 2NaOH → 2NaCl + Fe(OH)2

Dung môi: trong môi trường N2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + NaOH => NaCl + Fe(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #10

FeCl2 + 2KOH → 2KCl + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + KOH => KCl + Fe(OH)2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:44:22am