Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có ZnO là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có ZnO (kẽm oxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

CO + ZnOZn + CO2

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + ZnO => Zn + CO2  

Phương trình số #3

2HNO3 + ZnOH2O + Zn(NO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + ZnO => H2O + Zn(NO3)2  

Advertisement

Phương trình số #4

2CH3COOH + ZnOH2O + (CH3COO)2Zn

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + ZnO => H2O + (CH3COO)2Zn  

Phương trình số #5

2NaOH + ZnOH2O + Na2ZnO2

Nhiệt độ: 500 - 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + ZnO => H2O + Na2ZnO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2ZnO + ZnS → SO2 + 3Zn

Nhiệt độ: 850 - 880, Điều kiện khác: trong dòng N2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnO + ZnS => SO2 + Zn  

Phương trình số #7

H2SO4 + ZnOH2O + ZnSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + ZnO => H2O + ZnSO4  

Advertisement

Phương trình số #8

H2S + ZnOH2O + ZnO

Nhiệt độ: 800 - 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + ZnO => H2O + ZnO  

Phương trình số #9

Fe2O3 + ZnOFe2ZnO4

Nhiệt độ: 800-1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2O3 + ZnO => Fe2ZnO4  

Advertisement

Phương trình số #10

SiO2 + ZnOZnSiO3

Nhiệt độ: 1200 - 1400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình SiO2 + ZnO => ZnSiO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 06:22:48am