Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có K2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có K2S (kali sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

K2S + ZnSO4ZnS + K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2S + ZnSO4 => ZnS + K2SO4  

Phương trình số #3

Cu(NO3)2 + K2SCuS + 2KNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(NO3)2 + K2S => CuS + KNO3  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2O + K2S + MgCl2H2S + 2KCl + Mg(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2S + MgCl2 => H2S + KCl + Mg(OH)2  

Phương trình số #5

8H2SO4 + 5K2S + 2KMnO48H2O + 5S + 6K2SO4 + 2MnO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + K2S + KMnO4 => H2O + S + K2SO4 + MnO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

K2S + S → K2S2

Nhiệt độ: 70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2S + S => K2S2  

Phương trình số #7

K2S + 2O2K2SO4

Nhiệt độ: > 500

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2S + O2 => K2SO4  

Advertisement
Advertisement

Phương trình số #10

12H2O + K2SS + 2[K(H2O)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + K2S => S + [K(H2O)6]  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:59:06pm