Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HgI2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HgI2 (Thủy ngân(II) iodua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

HgI2 + 2LiAlH42LiH + HgH2 + 2AlH3

Nhiệt độ: nhiệt độ thấp

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HgI2 + LiAlH4 => LiH + HgH2 + AlH3  

Phương trình số #2

HgI2 + 2LiAlH42LiH + HgH2 + 2AlH3

Nhiệt độ: nhiệt độ thấp

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HgI2 + LiAlH4 => LiH + HgH2 + AlH3  

Phương trình số #3

2KI + HgI2K2[HgI4]

Nhiệt độ: 34-56°C Dung môi: trong axeton

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KI + HgI2 => K2[HgI4]  

Phương trình số #4

4NH4OH + 2HgI24H2O + 3NH4I + (Hg2N)I

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + HgI2 => H2O + NH4I + (Hg2N)I  

Phương trình số #5

2H2SO4 + HgI22H2O + I2 + SO2 + HgSO4

Xúc tác: hỗn hợp H2S, S

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + HgI2 => H2O + I2 + SO2 + HgSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:02:00am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(