Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có HCOOH là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có HCOOH (Axit formic) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C2H5OH + HCOOHH2O + HCOOC2H5

Nhiệt độ: Nhiệt độ, Dung môi: H2SO4 đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + HCOOH => H2O + HCOOC2H5  

Phương trình số #3

Ag2O + HCOOH2Ag + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCOOH => Ag + H2O + CO2  

Phương trình số #4

2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH(NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3  

Phương trình số #5

CH3NH2 + HCOOHHCOONH3CH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3NH2 + HCOOH => HCOONH3CH3  

Phương trình số #6

C2H2 + HCOOHHCOOCH = CH2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + HCOOH => HCOOCH = CH2  

Phương trình số #7

C2H4(OH)2 + 2HCOOH2H2O + C2H4(OOCH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H4(OH)2 + HCOOH => H2O + C2H4(OOCH)2  

Phương trình số #8

2[Ag(NH3)2]OH + HCOOH(NH4)2CO3 + 2Ag + H2O + 2NH3

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Tollens có dư NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình [Ag(NH3)2]OH + HCOOH => (NH4)2CO3 + Ag + H2O + NH3  

Phương trình số #9

Br2 + HCOOHCO2 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + HCOOH => CO2 + HBr  

Phương trình số #10

PdCl2 + HCOOH2HCl + CO2 + Pd

Nhiệt độ: 50-70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình PdCl2 + HCOOH => HCl + CO2 + Pd  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:00:53am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(