Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H3PO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H3PO4 (axit photphoric) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

3CuO + 2H3PO4Cu3(PO4)2

Nhiệt độ: nhiệt độ cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + H3PO4 => Cu3(PO4)2  

Phương trình số #3

Ca3(PO4)2 + H3PO43CaHPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3(PO4)2 + H3PO4 => CaHPO4  

Advertisement

Phương trình số #4

2H3PO4H2O + H4P2O7

Nhiệt độ: 200 - 250°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H3PO4 => H2O + H4P2O7  

Phương trình số #5

3Zn + 2H3PO43H2 + Zn3(PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Zn + H3PO4 => H2 + Zn3(PO4)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #7

Ca3(PO4)2 + 4H3PO43Ca(H2PO4)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca3(PO4)2 + H3PO4 => Ca(H2PO4)2  

Advertisement

Phương trình số #8

2NaOH + H3PO42H2O + Na2HPO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H3PO4 => H2O + Na2HPO4  

Phương trình số #9

3NaOH + H3PO43H2O + Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + H3PO4 => H2O + Na3PO4  

Advertisement

Phương trình số #10

3Na2O + 2H3PO43H2O + 2Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2O + H3PO4 => H2O + Na3PO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:06:21pm