Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có H2S là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có H2S (hidro sulfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Cl2 + H2S2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Phương trình số #3

Ca(OH)2 + H2S2H2O + CaS

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + H2S => H2O + CaS  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2S + O22H2O + 2S

Điều kiện khác: nhiệt độ cao; O2 thiếu; hidro sunfua bão hòa

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + O2 => H2O + S  

Phương trình số #5

4Cl2 + 4H2O + H2SH2SO4 + 8HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + H2S => H2SO4 + HCl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Cu + H2S + O2CuS + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + H2S + O2 => CuS + H2O  

Phương trình số #7

2H2S + 2NO → 2H2O + N2 + 2S

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + NO => H2O + N2 + S  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + H2S2HCl + S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2S => HCl + S  

Phương trình số #9

2AgNO3 + H2S2HNO3 + Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2S => HNO3 + Ag2S  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + H2SO3H2O + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + H2SO3 => H2O + S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-02 08:56:14pm