Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có GaCl3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có GaCl3 (Gali triclorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

GaCl3 + 4LiH → 3LiCl + LiGaH4

Nhiệt độ: < 10 Dung môi: ête

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình GaCl3 + LiH => LiCl + LiGaH4  

Phương trình số #2

2H2O + GaCl33HCl + GaOOH

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + GaCl3 => HCl + GaOOH  

Phương trình số #3

2GaCl33Cl2 + 2Ga

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình GaCl3 => Cl2 + Ga  

Phương trình số #4

GaCl3 + 2Ga → 3GaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình GaCl3 + Ga => GaCl  

Phương trình số #5

3NaOH + GaCl33NaCl + Ga(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + GaCl3 => NaCl + Ga(OH)3  

Phương trình số #6

3NH4OH + GaCl33NH4Cl + Ga(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + GaCl3 => NH4Cl + Ga(OH)3  

Phương trình số #7

GaCl3 + 3LiGaH43LiCl + 4GaH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình GaCl3 + LiGaH4 => LiCl + GaH3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:23:00am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(