Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có F2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có F2 (flo) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

2F2 + 2H2O → O2 + 4HF

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + H2O => O2 + HF  

Phương trình số #2

Cl2 + F22ClF

Nhiệt độ: 250°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + F2 => ClF  

Phương trình số #3

Cl2 + 3F22ClF3

Nhiệt độ: 280°C Điều kiện khác: F2 dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + F2 => ClF3  

Advertisement

Phương trình số #4

3F2 + S → SF6

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + S => SF6  

Phương trình số #5

F2 + H22HF

Nhiệt độ: -252°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + H2 => HF  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2Al + 3F22AlF3

Nhiệt độ: 600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + F2 => AlF3  

Phương trình số #7

2F2 + SiO2O2 + SiF4

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + SiO2 => O2 + SiF4  

Advertisement

Phương trình số #9

3F2 + 2Fe → 2FeF3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + Fe => FeF3  

Advertisement

Phương trình số #10

2F2 + 2H2O → O2 + 4HF

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + H2O => O2 + HF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 03:14:38pm