Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có CH3OH là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có CH3OH (metanol) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

CH3OH + CO → CH3COOH

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + CO => CH3COOH  

Phương trình số #3

CH3OH + CH2=C(CH3)COOH → CH2=C(CH3)COOCH3

Nhiệt độ: t0 Xúc tác: H+

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + CH2=C(CH3)COOH => CH2=C(CH3)COOCH3  

Phương trình số #4

C2H2 + CH3OHCH3OCHCH2

Nhiệt độ: 200°C Xúc tác: KOH

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H2 + CH3OH => CH3OCHCH2  

Phương trình số #5

2CH3OH + CH2(COOH)22H2O + CH2(COOCH3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + CH2(COOH)2 => H2O + CH2(COOCH3)2  

Phương trình số #6

CH3OH + CH2=CH-COOH → H2O + CH2=CHCOO-CH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + CH2=CH-COOH => H2O + CH2=CHCOO-CH3  

Phương trình số #7

CH3OH + HBr → H2O + CH3Br

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + HBr => H2O + CH3Br  

Phương trình số #8

CH3COOH + CH3OHH2O + CH3COOCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + CH3OH => H2O + CH3COOCH3  

Phương trình số #9

CH3OH + Na → 1/2H2 + CH3ONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3OH + Na => H2 + CH3ONa  

Phương trình số #10

C2H5OH + CH3OHCH3-O-C2H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + CH3OH => CH3-O-C2H5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-20 09:15:28am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(