Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có AgCl là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có AgCl (bạc clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2AgCl2Ag + Cl2

Nhiệt độ: nhiệt độ phòng Điều kiện khác: có ánh sáng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl => Ag + Cl2  

Phương trình số #2

2AgCl + 2F2Cl2 + 2AgF2

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + F2 => Cl2 + AgF2  

Phương trình số #3

AgCl + 2NH3Ag(NH3)2Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + NH3 => Ag(NH3)2Cl  

Advertisement

Phương trình số #4

AgCl + 2KCN → KCl + KAg(CN)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + KCN => KCl + KAg(CN)2  

Phương trình số #5

AgCl + 2NH4OH → 2H2O + Ag(NH3)2Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + NH4OH => H2O + Ag(NH3)2Cl  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2AgCl + SnCl22Ag + SnCl4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + SnCl2 => Ag + SnCl4  

Phương trình số #7

2AgCl + Na2S → 2NaCl + Ag2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + Na2S => NaCl + Ag2S  

Advertisement

Phương trình số #8

AgCl + H2O + 2NH3HCl + Ag(NH3)2OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + H2O + NH3 => HCl + Ag(NH3)2OH  

Phương trình số #9

AgCl + H2O + NH3AgOH + NH4Cl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgCl + H2O + NH3 => AgOH + NH4Cl  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-28 10:08:48pm