Chủ đề: Phản ứng nhiệt phân - Trang 1

Phản ứng hoá học phân tích nhiệt của một chất thành các chất khác nhau. - Cập nhật 2023

Định nghĩa phân loại

Phương trình số #2

2AgOH → Ag2O + H2O

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgOH => Ag2O + H2O  

Phương trình số #3

2Mg(NO3)24NO2 + 4O2 + 2MgO

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(NO3)2 => NO2 + O2 + MgO  

Advertisement

Phương trình số #4

Mg(OH)2H2O + MgO

Nhiệt độ: 350-480°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Mg(OH)2 => H2O + MgO  

Phương trình số #5

H2SO4.nSO3SO3 + H2SO4.(n-1)SO3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4.nSO3 => SO3 + H2SO4.(n-1)SO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2CHF2Cl → 2HCl + CF2=CF2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CHF2Cl => HCl + CF2=CF2  

Phương trình số #7

2CaC2 + 3SiO22CaO + 4CO + 3Si

Điều kiện khác: lò điện

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaC2 + SiO2 => CaO + CO + Si  

Advertisement

Phương trình số #8

4NaNO22N2 + 2Na2O + 3O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaNO2 => N2 + Na2O + O2  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-29 06:42:00pm