Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ K2CO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ K2CO3 (kali cacbonat) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

K2CO3 + 2NH4NO3H2O + 2KNO3 + 2NH3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + NH4NO3 => H2O + KNO3 + NH3 + CO2  

Phương trình số #3

K2CO3 + 2KHSO4H2O + 2K2SO4 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + KHSO4 => H2O + K2SO4 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

2HCl + K2CO3H2O + 2KCl + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + K2CO3 => H2O + KCl + CO2  

Phương trình số #5

2HNO3 + K2CO3H2O + 2KNO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + K2CO3 => H2O + KNO3 + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

6HCHO + 9K2CO3 + 4RhCl33H2O + 12KCl + 9CO2 + 6HCOOK + 4Rh

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCHO + K2CO3 + RhCl3 => H2O + KCl + CO2 + HCOOK + Rh  

Phương trình số #7

2CH3COOH + K2CO3H2O + CO2 + 2CH3COOK

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + K2CO3 => H2O + CO2 + CH3COOK  

Advertisement

Phương trình số #8

K2CO3 + H2SiF6H2O + CO2 + K2SiF6

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + H2SiF6 => H2O + CO2 + K2SiF6  

Phương trình số #9

K2CO3 + 2HBrO3H2O + CO2 + 2KBrO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + HBrO3 => H2O + CO2 + KBrO3  

Advertisement

Phương trình số #10

3K2CO3 + 2H3PO43H2O + 2K3PO4 + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + H3PO4 => H2O + K3PO4 + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:28:28am