Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra HBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HBr (Hidro bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Br2 + H2O + SO2H2SO4 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + SO2 => H2SO4 + HBr  

Phương trình số #3

Br2 + H2OHBrO + HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O => HBrO + HBr  

Advertisement

Phương trình số #4

Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + CH3CH2CH=O => CH3CH2COOH + HBr  

Phương trình số #5

Br2 + C6H12O6 + H2O2HBr + C6H12O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H12O6 + H2O => HBr + C6H12O7  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Br2 + 2H2O + SO2H2SO4 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + SO2 => H2SO4 + HBr  

Phương trình số #7

Br2 + H2O + HCOOCH32HBr + C6H12O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + HCOOCH3 => HBr + C6H12O7  

Advertisement

Phương trình số #8

4Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + C2H5CHO => CH3COOH + HBr  

Phương trình số #9

4Br2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + H2S => H2SO4 + HBr  

Advertisement

Phương trình số #10

3H2O + PBr3H3PO3 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + PBr3 => H3PO3 + HBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 03:17:10pm