Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ CaCO3 ra H2O

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ CaCO3 (canxi cacbonat) ra H2O (nước) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

CaCO3 + 2HNO3Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

Phương trình số #3

CaCO3 + H2SO4H2O + CO2 + CaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + H2SO4 => H2O + CO2 + CaSO4  

Advertisement

Phương trình số #4

CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O + CO2  

Phương trình số #5

CaCO3 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + CH3COOH => (CH3COO)2Ca + H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

CaCO3 + 2HNO3Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Điều kiện khác: nhiệt độ thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

Phương trình số #7

CaCO3 + 2NH33H2O + CaCN2

Nhiệt độ: 700-900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + NH3 => H2O + CaCN2  

Advertisement

Phương trình số #8

CaCO3 + 2NH33H2O + Ca(CN)2

Nhiệt độ: 700 - 900°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + NH3 => H2O + Ca(CN)2  

Phương trình số #9

CaCO3 + 2HBr → H2O + CO2 + CaBr2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + HBr => H2O + CO2 + CaBr2  

Advertisement

Phương trình số #10

3CaCO3 + 2H3PO4Ca3(PO4)2 + 3H2O + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + H3PO4 => Ca3(PO4)2 + H2O + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:49:20am