Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Fe có tác dụng với H2O không?

Tìm ra 10 phương trình. Hãy kéo xuống để xem tất cả phương trình.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Thông tin thêm về chất hóa học

Fe (sắt)

Tên Tiếng Việt: sắt

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất tham gia


3AgNO3 + Fe → 3Ag + Fe(NO3)32AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe(NO3)23Cl2 + 2Fe → 2FeCl3Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe(NO3)2Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2Fe + H2O → FeO + H23Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + H2SO4 → H2 + FeSO42Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O + 3SO2Fe + 2HCl → FeCl2 + H2Fe + 6HNO3 → 3H2O + 3NO2 + Fe(NO3)33Fe + 2O2 → Fe3O4Fe + S → FeSFe + 8HCl + Fe3O4 → 4FeCl2 + 4H2O4Fe + 2nH2O + 3O2 → 2Fe2O3.nH2OFe + CuCl2 → Cu + FeCl24Fe + 10HNO3 → 4Fe(NO3)2 + 3H2O + NH4NO33F2 + 2Fe → 2FeF3Fe + (CH3COO)2Cu → Cu + (CH3COO)2Fe2Fe + 3H2O2 → 2Fe(OH)3Fe + I2 → FeI2Fe + Pb(NO3)2 → Fe(NO3)2 + PbFe + NiCl2 → FeCl2 + NiBr2 + Fe → FeBr2C6H6 + 18Fe → 3H2 + 6Fe3C5Fe + 12HNO3 → 5Fe(NO3)2 + 6H2O + N25CO + Fe → Fe(CO)5Fe + Fe2O3 → 3FeO4Fe + 3O2 → 2Fe2O3Fe + Fe3O4 → 4FeOFe + 4HNO3 → 2H2O + NO + Fe(NO3)32Fe + 3NO2F → Fe2O3 + 3NOF2Fe + 6H2O + 6NO2F → 3H2 + 6HNO3 + 2FeF33Br2 + 2Fe → 2FeBr32Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)24Fe + 5O2 + 3Si → Fe2SiO4 + 2FeSiO3Fe + HgS → FeS + HgFe + 3NOCl → 3NO + FeCl32Fe + 3NO2Cl → Fe2O3 + 3NOClFe + 2Si → FeSi22Fe + 6H2O + 6NO2Cl → 3H2 + 6HNO3 + 2FeCl36Fe + 8O2 + P4 → 2Fe3(PO4)24Fe + 3H3PO4 → 4H2 + Fe3(PO4)2 + FeHPO43Fe + Sb2S3 → 3FeS + 2Sb3Fe + Bi2S3 → 3FeS + 2BiFe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO4Fe + 3KNO3 + 2KOH → H2O + 3KNO2 + K2FeO42Fe + 2H2O + O2 + 4CO2 → 2Fe(HCO3)22Fe + 3SO2 → FeSO3 + FeS2O3Fe + P → FeP + Fe2P + Fe3P + FeP22Fe + O2 → 2FeOFe + 2HI → H2 + FeI22Fe + 3S → Fe2S3Fe + 2HBr → H2 + FeBr29Fe + 4H2O + 4C6H5NO2 → 4C6H5NH2 + 3Fe3O4Fe + 2NaHSO4 → H2 + Na2SO4 + FeSO42CH3COOH + Fe → H2 + Fe(CH3COO)23Br2 + 2Fe + 2H2O + 14NaOH → 2 + 6NaBr3Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4Fe + 2H2O + 2NaOH → H2 + Na2[Fe(OH)4]Fe + 4HCl + KNO3 → 2H2O + KCl + NO + FeCl3Fe + BaSO4 → Ba + FeSO4Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4Fe + 2FeCl3 → 2FeCl2 + FeCl2Fe + 4HCl + NaNO3 → 2H2O + NaCl + NO + FeCl38Fe + 15H2SO4 → 4Fe2(SO4)3 + 12H2O + 3H2SFe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO410Fe + 6KNO3 → 5Fe2O3 + 3K2O + 3N2Fe + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H22Fe + 6HNO3 → 3H2 + 2Fe(NO3)3Fe + ZnCl2 → FeCl2 + Zn2AlCl3 + 3Fe → 2Al + 3FeCl2Fe + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + FeSO42Fe + 4H2SO4 + 2NaNO3 → Fe2(SO4)3 + 4H2O + Na2SO4 + 2NO8Fe + 30HNO3 → 15H2O + 3N2O + 8Fe(NO3)3

Tất cả phương trình hóa học có Fe là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

H2O (nước)

Tên Tiếng Việt: water

Tất cả phương trình hóa học có H2O là chất tham gia


2Al + 2H2O + Ba(OH)2 → 3H2 + Ba(AlO2)22Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H22Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 + 2KAlO22Al + 2H2O + 2NaOH → 3H2 + 2NaAlO212H2O + Al4C3 → 4Al(OH)3 + 3CH42AlCl3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 2Al(OH)3 + 6NaCl + 3CO2AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3 + 3NH4Cl2H2O + Ba → H2 + Ba(OH)2H2O + CO2 + Ba(AlO2)2 → Al(OH)3 + Ba(HCO3)2 BaO + H2O → Ba(OH)2Br2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO3Br2 + H2O → HBrO + HBrC + H2O → CO + H2C + 2H2O → 2H2 + CO23C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)2C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2Ca3N2 + 3H2O → 3Ca(OH)2 + 2NH3CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2CaC2 + 3H2O → Ca(OH)2 + CH3CHO2H2O + CaCl2 → Ca(OH)2 + Cl2 + 2H2CaO + H2O → Ca(OH)2Cl2 + H2O → HCl + HClO4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HClCl2 + H2O + NaHSO3 → 2HCl + NaHSO43Cl2 + 4H2O + S → H2SO4 + 6HCl2CaOCl2 + H2O + CO2 → CaCO3 + CaCl2 + 2HClO6H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2H2O + K2CO3 + CO2 → 2KHCO32H2O + KAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + KHCO3H2O + Na2SiO3 + CO2 → Na2CO3 + H2SiO32H2O + NaAlO2 + CO2 → Al(OH)3 + NaHCO3H2O + NaClO + CO2 → NaHCO3 + HClO2H2O + NaCrO2 + CO2 → NaHCO3 + Cr(OH)32H2O + O2 + 4Cr(OH)2 → 4Cr(OH)3H2O + CrO3 → H2CrO42H2O + 2NH3 + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NH4Cl2H2O + 2CuSO4 → 2Cu + 2H2SO4 + O22F2 + 2H2O → O2 + 4HFFe + H2O → FeO + H23Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4H2O + NaClO + 2Fe(OH)2 → NaCl + 2Fe(OH)32H2O + O2 + 4Fe(OH)2 → 4Fe(OH)3Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3Fe2(SO4)3 + H2O + NH3 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)33H2O + 3NH3 + FeCl3 → 3NH4Cl + Fe(OH)32H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O22H2O + 5S → 4H2S + SO22H2O → 2H2 + O22H2O + 5HNO3 + 3P → 5NO + 3H3PO4H2O + K2O → 2KOHH2O + 2KI + O3 → I2 + 2KOH + O22H2O + 2KMnO4 + 5SO2 → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4H2O + 2KOH + Si → H2 + K2SiO3H2O + N2O5 → 2HNO3H2O + Na2O → 2NaOH2H2O + Na2SiO3 → 2NaOH + H2SiO32H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOHH2O + 2NaOH + Si → 2H2 + Na2SiO32H2O + 2NH3 + ZnCl2 → 2NH4Cl + Zn(OH)23H2O + P2O5 → 2H3PO42H2O + Zn → 2H2 + Zn(OH)24Fe + 2nH2O + 3O2 → 2Fe2O3.nH2O2FeCl2 + H2O + NaClO + 4NaOH → NaCl + 2Fe(OH)324H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3 → K2SO4.Cr2(SO4)3.24H2O5Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO3H2O + KCl → H2 + KClO3H2O + KClO3 → H2 + KClO42H2O + 2K → H2 + 2KOH2H2O + 2Na2O2 → 4NaOH + 2O2Cl2 + H2O + H2SO3 → H2SO4 + 2HCl3H2O + KClO3 + 3SO2 → 3H2SO4 + KClH2O + 3NO2 → 2HNO3 + NO2H2O + SO2 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + H2SO4 + 2HCl6H2O + Mg3N2 → 3Mg(OH)2 + 2NH3H2O + NH3 + CO2 → NH4HCO32H2O + 2NH3 + CuSO4 → (NH4)2SO4 + Cu(OH)23H2O + 3NH3 + Al(NO3)3 → Al(OH)3 + 3NH4NO32H2O + 6NH3 + CuSO4 → (NH4)2SO4 + [Cu(NO3)4](OH)2H2O + 2NaOH + P2O5 → 2NaH2PO42Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2H2O + HPO3 → H3PO4H2O + CO2 → H2CO3H2O + Na2CO3 → NaHCO3 + NaOH2CaO.SiO2 + 4H2O → Ca2SiO4.4H2O6H2O + 3CaO.Al2O3 → Ca3(AlO3)2.6H2O3H2O + 2NaOH + Cr2O3 → 2Na[Cr(OH)4]H2O + 2CrO3 → H2Cr2O73H2O + 3Na2CO3 + 2FeCl3 → 6NaCl + 3CO2 + 2Fe(OH)3H2O + KClO + CO2 → KHCO3 + HClOCO + H2O → H2 + CO2CH4 + H2O → CO + 3H2H2O + KCl + CO2 → KHCO3 + HClOH2O + N2O3 → 2HNO2H2O + 2NO2 → HNO3 + HNO22Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2Ca3P2 + 3H2O → Ca(OH)2 + 2PH33H2O + P2O3 → 2H3PO3H2O + P2O5 → 2HPO34H2O + PCl5 → HCl + H3PO4H2O + NaCl + NH3 → NaHCO3 + NH4ClH2O + Na2CO3 + CO2 → 2NaHCO3H2O + NaCl → H2 + NaClOH2O + NaH → H2 + NaOH2H2O + 6NH3 + ZnSO4 → (NH4)2SO4 + [Zn(NH3)4](OH)22H2O + I2 + SO2 → H2SO4 + 2HIH2O + SO2 → H2SO3C2H2 + H2O → CH3CHO2H2O + O2 + 2SO2 → 2H2SO4H2O + CH3COOC2H5 → C2H5OH + CH3COOHC6H5ONa + H2O + FeCl3 → C6H5OH + NaCl + Fe(OH)33C2H2 + 4H2O + 8KMnO4 → 8KOH + 8MnO2 + 3(COOH)2C2H4 + H2O + KMnO4 → CH3COOH + KOH + MnO2H2O + NO2 + SO2 → H2SO4 + NOCl2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HClH2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO46H2O + 2FeCl3 → Fe2O3 + 3H2O + 6HClAgNO3 + H2O + 3NH3 → NH4NO3 + (Ag(NH3)2)OH2AgNO3 + 6H2O + 3NH3 + HCOOR → 2Ag + 4NH4NO3 + NH4OCOCH32Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2 + 2Na[Al(OH)4]H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3K2SO42H2O + 2KMnO4 + 3MnSO4 → 2H2SO4 + 5MnO2 + K2SO4BaCl2 + H2O + K2Cr2O7 → 2HCl + K2CrO4 + BaCrO4Ba(NO3)2 + H2O + Na2Cr2O7 → 2HNO3 + Na2CrO4 + BaCrO4H2O + Na2SO3 + 2FeCl3 → 2FeCl2 + 2HCl + Na2SO4Br2 + H2O + H2SO3 → H2SO4 + 2HBr2H2O + H2S2O8 → H2O2 + 2H2SO4H2O + CO2 + BaO2 → H2O2 + BaCO34AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3 → (NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3C2H4 + H2O → C2H5OHFeCl2 + 2H2O + 2NH3 → 2NH4Cl + Fe(OH)2H2O + 2Li → H2 + 2LiOHC2H2 + CO + H2O → C2H3COOHCa(OH)2 + H2O + 6H2O2 → CaO2. 8H2O3H2O + 2B → 3H2 + B2O32H2O + 2NaOH + 2B → 3H2 + 2NaBO25H2O + 2HCl + Na2B4O7 → 2NaCl + 4H3BO3CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd2H2O + Si → 2H2 + SiO24H2O + Mg2Si → 2Mg(OH)2 + SiH43H2O + 3KOH + P4 → PH3 + 3KH2PO26H2O + P4O6 → PH3 + 3H3PO42H2O + HCl + CH3CN → CH3COOH + NH4ClH2O + CH3COCl → CH3COOH + HClAgNO3 + H2O + CH3COCl → AgCl + CH3COOH + HNO3CH3OH + H2O + H2SO4 + C2H3CN → NH4HSO4 + C2H3COOCH3H2O + H2SO4 + C2H3CN → NH4HSO4 + C2H3COOHH2O + CH3CCH → CH3COCH3H2O + (C2H5O)2SO2 → H2SO4 + C2H5OC2H5H2O + H2SO4 + HO(CH2)2CN → NH4HSO4 + C2H3COOH2Al + 3H2O → Al2O3 + 3H2H2O + P2O5 + 3MgO → H2O + Mg3(PO4)2H2O + Na2SO3 + SO2 → 2NaHSO32H2O + 3SiF4 → SiO2 + 2H2SiF63H2O + BCl3 → 3HCl + H3BO39H2O + 3NaOH + 8P → 5PH3 + 3NaH2PO45H2O + 2SbCl5 → 10HCl + Sb2O52H2O + TiCl4 → 4HCl + TiO2H2O + SOBr2 → SO2 + 2HBr2H2O + Na2O2 → H2O2 + 2NaOH3H2O + Na3Sb → H2O2 + 3NaOH3H2O + Na3As → H2O + 3NaOH2H2O + SiCl4 → 4H2O + SiO24H2O + SiF4 → Si(OH)4 + 4HF3H2O + K3Sb → 3KOH + H3Sb3H2O + KClO3 → I2 + 3KOHH2O + CH3COOCH3 → CH3COOH + CH3OH2H2O + MgCO3 → C2H2 + Mg(OH)22H2O + Li2C2 → C2H2 + 2LiOH3H2O + XeF6 → XeO3 + 6HF3FeCl2 + 4H2O → H2 + 6HCl + Fe3O42H2O + BaC2 → C2H2 + Ba(OH)2H2O + 2Na2S2O4 → Na2S2O3 + 2NaHSO3H2O + O2 + Na2S2O4 → NaHSO3 + NaHSO4Al2(SO4)3 + 3H2O + 3Na2CO3 → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4 + 3CO2Al2(SO4)3 + 6H2O + 6NH3 → 3(NH4)2SO4 + 2Al(OH)33H2O + FeCl3 + 3CH3NH2 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3ClH2O + NaCl + NH3 + CO2 → NaHCO3 + NH4Cl3H2O + (C17H35COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H35COOH4H2O + 2CO2 + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + Ca(HCO3)2(NH4)2CO3 + H2O + CO2 → 2NH4HCO3(NH4)2Cr2O7 + H2O + 2NH3 → 2(NH4)2Cr2O4Ag2O + H2O + 4NH3 → 2[Ag(NH3)2]OH3Br2 + 3H2O + 5AgBrO3 → 5AgBr + 6HBrO3Al2O3 + 3H2O → 2Al(OH)32H2O + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaOHAl2(SO4)3 + 12H2O → 2[Al(H2O)6] + 3(SO4)12H2O + 4NaOH + Al4C3 → 3CH4 + 4NaAl(OH)4AlCl3 + 2H2O → 2HCl + AlCl(OH)22H2O + SiC → CH4 + SiO24H2O + Be2C → CH4 + 2Be(OH)22Al + 4H2O + 2NaOH + C6H5NO2 → C6H5NH2 + 2NaAl(OH)4Ca(NO3)2 + 6H2O → [Ca(H2O)6] + 2(NO3)3H2O + Ca(CN)2 → CaCO3 + 2NH3CaF2 + H2O → CaO + 2HFCaF2 + 6H2O + 2HF → Ca(HF2)2 . 6H2O3C2H5OH + 4H2O + 7NaOH + 4Na2CrO4 → 3CH3COONa + 4Na3[Cr(OH)6]FeCl2 + H2O → HCl + FeClOHH2O + Li2O → 2LiOHH2O + MgO → Mg(OH)2H2O + HOF → H2O2 + HF2H2O + P2O5 → H4P2O7H2O + H4P2O7 → 2H3PO42H2O + HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → 2Ag + 3NH4OH + HCOONH4H2O + Hg(NO3)2 → HgO + 2HNO33H2O + KBr → 3H2 + KBrO3H2O + 2KMnO4 + 3KNO2 → 3KNO3 + 2KOH + 2MnO2H2O + 2KMnO4 + 3(NH4)2SO3 → 3(NH4)2SO4 + 2KOH + 2MnO26H2O + KOH → [K(H2O)6]OH6H2O + Mg(NO3)2 → [Mg(H2O)6](NO3)22H2O + Mg → H2 + Mg(OH)2H2O + MgCO3 + CO2 → Mg(HCO3)2H2O + 2MgCO3 → CO2 + Mg2CO3(OH)22H2O + K2S2O8 + MnSO4 → 2H2SO4 + MnO2 + K2SO43H2O + 2MnSO4 + 5H2SO5 → 7H2SO4 + 2HMnO48H2O + 2MnSO4 + 5H2S2O8 → 12H2SO4 + 2HMnO4H2O + Na4P2O7 → 2Na2HPO48H2O + Na2S2O3 → (S2O3) + 2[Na(H2O)4]H2O + Na3PO3S → H2S + Na3PO43H2O + NaBr → 3H2 + NaBrO34H2O + NaBr → Br + [Na(H2O)4]4CH3COONa + 2H2O + 2CrCl2 → 4NaCl + Cr2(CH3COO)4.2H2OCH3COOH + H2O + NaBH4 + GeO2 → CH3COONa + B(OH)3 + GeH42H2O + NaCl → NaCl.2H2O3H2O + NaI → 3H2 + NaIO34H2O + NaNO2 → NO2 + [Na(H2O)4]4H2O + NaOH → OH + [Na(H2O)4]6H2O + P4O6 → 4H3PO33H2O + BP → PH3 + B(OH)34H2O + 2NaOH + Sn → 2H2 + Na2[Sn(OH)6]2H2O + SnSO4 → H2SO4 + Sn(OH)23H2O + 2NaOH + Sn(OH)2 + N2H4.H2O → 2NH4OH + Na2[Sn(OH)6]8H2O + 8KOH + 3Sn(OH)2 + 2K2CrO4 → 2K3[Cr(OH)6] + 3K2[Sn(OH)6]H2O + Zn → H2 + ZnOH2O + NOF → HNO2 + HFH2O + NOCl → HCl + HNO22H2O + BeF2 → Be(OH)2 + 2HF2H2O + NaAlO2 → NaAl(OH)44H2O + NaAlO2 → Na[Al(H2O)2(OH)4]5H2O + NO + FeSO4 → [Fe(H2O)5(NO)]SO4H2O + MgCl2 → HCl + MgOH2O + MgCl2 + MgO → 2MgCl(OH)H2O + BeCl2 → HCl + BeCl(OH)H2O + Be(NO3)2 → HNO3 + Be(NO3)OH2H2O + O2 + 2Zn → 2Zn(OH)22H2O + PdCl2 → Pd(H2O)2Cl22H2O + PdCl2 → 2HCl + Pd(OH)22H2O + O2 + 2(NH4)2Sx → xS + 4NH4OHH2O + SO2 + (NH4)2Sx → H2S + x-2S + (NH4)2S2O3H2O + Na2S2O5 → 2NaHSO3H2O + SO2 + K2SO3 → 2KHSO3H2O + KClO + K2RuO4 → KCl + 2KOH + RuO4H2O + 2KOH + 3KClO + Os → 3KCl + K2[OsO2(OH)4]H2O + KClO + 2K2RuO4 → KCl + 2KOH + 2KRuO4H2O + 5KClO + 2KCN → 5KCl + N2 + 2KHCO32H2O + 3H2SO4 + 2AgSNC → Ag2SO4 + 2NH4HSO4 + 2CSO6H2O + Al(NO3)3 → [Al(H2O)6] + 3NO3H2O + H3PO2 → H2 + H3PO32H2O + KI + [Ag(NH3)2]OH → KOH + 2NH4OH + AgI3H2O + CCl4 → 4HCl + H2CO34H2O + C2N2 → (NH4)2C2O4H2O + CO2 + Ca(ClO)2 → CaCO3 + 2HClO2H2O + CaH2 → Ca(OH)2 + 2H22Ca + H2O → CaO + CaH22H2O + CaO2 → Ca(OH)2 + H2O22H2O + 2CaO2 → 2Ca(OH)2 + O22H2O + CaS → Ca(OH)2 + H2SCaF2 + H2O + SiO2 → CaSiO3 + 2HFH2O + CdO → Cd(OH)2H2O + Cd → H2 + CdO2H2O + O2 + Cd → 2Cd(OH)23H2O + Ce2O3 → 2Ce(OH)3H2O + 2CO2 + Ce2O3 → 2CeCO3OHH2O + ClF → HF + HClO2H2O + 4ClF → 2Cl2 + O2 + 4HF2H2O + ClF3 → HClO2 + 3HF3H2O + ClF5 → HClO3 + 5HFCO + H2O + NaHCO3 → H2 + NaOH + CoCO3H2O + CoF2 → 2HF + CoO2H2O + CoF3 → 3HF + CoO(OH)10H2O + 4CoF3 → O2 + 4Co(OH)2 + 12HF10H2O + 3CrF4 → 2Cr(OH)3 + H2CrO4 + 12HF11H2O + 3CrF5 → Cr(OH)3 + 2H2CrO4 + 15HF3H2O + Cr2S3 → 3H2S + Cr2O33H2O + 3NH4OH + Cr2S3 → 2Cr(OH)3 + 3NH4HSH2O + Cs2O → 2CsOHH2O + CsH → H2 + CsOH2H2O + 2Cs → H2 + 2CsOH2H2O + 4CsO2 → 3O2 + 4CsOHH2O + CO2 + Cs2CO3 → 2CsHCO3H2O + 2CO2 + Cs2O → 2CsHCO312H2O + Cs2SO4 → 2[Cs(H2O)6] + SO4Al2(SO4)3 + 12H2O + Cs2SO4 → 2AlCs(SO4)2.12H2OH2O + 2KI + K2SO3 + 2CuSO4 → H2SO4 + 2K2SO4 + 2CuI5H2O + CuSO4 → CuSO4.5H2O2Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)23Cu(NO3)2 + 3H2O + 2Na3PO4 → 6NaNO3 + Cu3(PO4)2.3H2O2H2O + 2CoSO4 → 2CO + 2H2SO4 + O22H2O + O2 + 4CoS → 4CoSOHH2O + NO2F → HNO3 + HF2Fe + 6H2O + 6NO2F → 3H2 + 6HNO3 + 2FeF3H2O + OF2 → O2 + 2HF3F2 + 3H2O → H2O2 + F2O + 4HF2H2O + 2KrF2 → O2 + 4HF + 2Kr3H2O + 2NF3 → N2O3 + 6HF3H2O + PF3 → H3PO3 + 3HFH2O + XeF6 → XeOF4 + 2HF2H2O + 3XeF4 → 2XeOF4 + Xe + 4HFH2O + XeF4 → 2HF + XeOF23H2O + IF5 → HIO3 + 5HF2H2O + UF6 → 4HF + UO2F2 6H2O + IF7 → 7HF + H5IO64H2O + ReF7 → 7HF + HReO4H2O + 3K2CO3 + 2FeBr3 → 6KBr + 3CO2 + 2FeO(OH)2H2O + Fe(C5H5)2 → Fe(OH)2 + 2C5H6H2O + FeSO3 → SO2 + Fe(OH)22Fe + 2H2O + O2 → 2Fe(OH)22H2O + GaCl3 → 3HCl + GaOOH6H2O + 2Ga → 3H2 + 2Ga(OH)36H2O + Ga2S3 → 3H2S + 2Ga(OH)32H2O + SO2 + 2At → H2SO4 + 2HAt2H2O + COCl2 → 2HCl + H2CO3H2O + I2O5 → 2HIO33H2O + HIO3 → H2 + H5IO6H2O + 2HN3 → N2 + (NH3OH)N32H2O + NH2Cl → NH4OH + HClO4H2O + NCl3 → NH4OH + 3HClOF2 + H2O → HOF + HF4H2O + NaHSO4 → HSO4+ [Na(H2O)4]H2O + H2Cr2O7 → 2H2CrO4H2O + H2S2O7 → 2H2SO4H2O + SeO2 → H2SeO3H2O + H2SeO3 → H2 + H2SeO4H2O + 2NaOH + H2SeO3 → Na2[Se(OH)6]3H2O + SeCl4 → 4HCl + H2SeO3H2O + SeO3 → H2SeO42H2O + H2SeO4 → 2H3O + SeO4H2O + 2SO2 + H2TeO3 → 2H2SO4 + Te5H2O + As2O3 → 2H2 + 2H3AsO43H2O + 3NH3 + H3AsO4 → (NH4)3AsO4.3H2O9H2O + 2AsF5 → 10HF + 2H3AsO4.0,5H2OH2O + HBr → H3O + BrH2O + HPO3 → H3O + (PO3)H2O + HSO3NH2 → H3O + SO3NH2H2O + H2SO5 → H3O + HSO5H2O + HPF6 → H3O + PF62H2O + H2Cr2O7 → 2H3O + (Cr2O7)3H2O + TeO3 → H6TeO62Br2 + H2O + HgO → HgBr2 + 2HBrOH2O + HgO + 2I2 → HgI2 + 2HIO2H2O + 4HgCl2 → 4HCl + O2 + 2Hg2Cl22H2O + SO2 + 2HgCl2 → H2SO4 + 2HCl + Hg2Cl2H2O + IBr → HBr + HIO3H2O + 5IBr → 2I2 + HIO3 + 5HBrH2O + ICl → HCl + HIO3H2O + 5ICl → 5HCl + 2I2 + HIO34H2O + NaIO3 → IO3+ [Na(H2O)4]6H2O + KIO3 → IO3+ [K(H2O)6]3H2O + 3NaOH + In2S3 → 2In(OH)3 + 3NaHS6H2O + MgSO4 → SO4 + [Mg(H2O)6]H2O + 4NaBO2 → 2NaOH + Na2B4O77H2O + 2NaOH + Na2B4O7 → 4Na[B(OH)4]3H2O + B2O3 → 2B(OH)33H2O + 2BN → 2NH3 + B2O33H2O + As2S3 → 3H2S + As2O32H2O + BaO2 → H2O2 + Ba(OH)28H2O + Na2O2 → Na2O2.8H2OH2O + CO2 + BaCO3 → Ba(HCO3)2 H2O + H2SO4 + HCN → CO + NH4HSO4H2O + SOCl2 → 2HCl + SO2H2O + SCl4 → 2HCl + SOCl22H2O + 3[Ag(NH3)2]OH → 5NH4OH + Ag3NH2O + K2S2O7 → 2KHSO42H2O + KOCN → NH3 + KHCO3H2O + CO2 + KCN → HCN + KHCO3H2O + 2CO2 + 2K2CrO4 → K2Cr2O7 + 2KHCO32H2O + SnCl4 → 4HCl + SnO24H2O + LiOH → [Li(H2O)4)]OHH2O + LiH → H2 + LiOH2H2O + LiNH2 → NH4OH + LiOHH2O + Na2S4O6 + NaCN → H2SO4 + Na2S2O3 + NaNCS2H2O + S2Cl2 → 2HCl + H2S2O22H2O + CS2 → 2H2S + CO22H2O + V2O5 → H4V2O74H2O + NaBH4 → [Na(H2O)4] + [BH4]4H2O + NaBH4 → 4H2 + NaOH + B(OH)3H2O + CO2 + SrCO3 → Sr(HCO3)2H2O + CO2 + SrS → H2S + SrCO33H2O + 2Sb → 3H2 + Sb2O33H2O + 2NaOH + Sb2O3 → 2Na[Sb(OH)4]5H2O + Sb2O5 → Sb2O5.5H2O5H2O + 2NaOH + Sb2O5 → 2Na[Sb(OH)6]5H2O + 2SbF5 → 10HF + Sb2O5H2O + SbF3 → 2HF + SbOFH2O + 4HNO3 + 2SbF3 → 4NO2 + 6HF + Sb2O5H2O + SbF5 → 2HF + SbOF3H2O + SbCl5 → 2HCl + SbCl32H2O + 2HNO3 + SCl4 → H2SO4 + 4HCl + 2NO26H2O + B2H6 → 6H2 + 2B(OH)33H2O + BCl3 → 3HCl + B(OH)3H2O + SbCl3 → 2HCl + SbOCl3H2O + 2SbCl3 → 6HCl + Sb2O33H2O + BrF5 → HBrO3 + 5HF3H2O + 4BF3 → B(OH)3 + 3HBF44H2O + 4OF2 → O2 + 2O3 + 8HF4H2O + SF6 → H2SO4 + 6HFH2O + K2SiO3 → 2KOH + H2SiO3H2O + 2KOH + SiH4 → 4H2 + K2SiO38H2O + 2MnSO4 + 5XeF2 → 2H2SO4 + 2HMnO4 + 5Xe + 10HF2H2O + 2BeSO4 → H2SO4 + Be2SO4(OH)28H2O + Li2S → S + 2[Li(H2O)4]2H2O + O2 + 2Li2S → S + 4LiOHH2O + Na2H2P2O7 → 2NaH2PO42H2O + BaS → H2S + Ba(OH)2BaCl2 + 6H2O → 6H2 + Ba(ClO3)24H2O + Li3N → NH4OH + 3LiOH2H2O + 4HCl + Mg2Si → 4H2 + SiO2 + 2MgCl2H2O + Rb2O → 2RbOHH2O + RbH → H2 + RbOH2H2O + 2Rb → H2 + 2RbOH12H2O + Rb2S → S + 2[Rb(H2O)6]16H2O + P4S10 → 10H2S + 4H3PO4H2O + XeO3 → H2XeO42H2O + HIO3 + XeO4 → XeO3 + H5IO66H2O + 3XeF4 → 2XeO3 + Xe + 12HFH2O + SF4 → SOF2 + 2HF2H2O + SF4 → SO2 + 4HF(n+2)H2O + SiCl4 → 4HCl + SiO2.nH2OH2O + KIO3 → H2 + KIO4H2O + 4NO2 → 2HNO3 + N2O32H2O + SiH4 → 4H2 + SiO24H2O + Ca2SiO4 → Ca2SiO4.4H2OH2O + Ca3SiO5 → Ca(OH)2 + Ca2SiO4H2O + 2H2Cr3O10 → 3H2Cr2O74H2O + 2CrCl3 + HClO3 → 7HCl + H2Cr2O72H2O + 3H2SO4 + 5Cr2O3 + 6NaBrO3 → 3Br2 + 3Na2SO4 + 5H2Cr2O7H2O + KBrO3 → H2 + KBrO46H2O + KBrO3 → [K(H2O)6] + BrO3H2O + NaNH2 → NaOH + NH34H2O + NaN3 → [Na(H2O)4] + N36H2O + Mg3P2 → 3Mg(OH)2 + 2PH3H2O + NaOH + AlO(OH) → NaAl(OH)4Al2O3 + 3H2O + 2NaOH → 2NaAl(OH)44H2O + LiAlH4 → Al(OH)3 + 4H2 + LiOHH2O + 2NaOH + ZnO → Na2[Zn(OH)4]2H2O + 2NaOH + Zn → H2 + Na2[Zn(OH)4]H2O + Na2S → NaOH + NaHSH2O + PbCl2 → HCl + PbClOH3H2O + CaCN2 → (NH2)2CO + Ca(OH)22H2O + HNO3 + KIO4 → KNO3 + H5IO66H2O + 2Cf → 3H2 + 2Cf(OH)36H2O + RbCl → [Rb(H2O)6] + Cl2H2O + SCl2 → 2HCl + H2SO26H2O + B2S3 → 3H2S + 2B(OH)3H2O + KNH2 → KOH + NH32H2O + KNH2 → KOH + NH4OH5H2O + P4O6 → 2H3PO3 + H4P2O53H2O + 3KOH + 4P → PH3 + 3KH2PO2H2O + NaBrO3 → H2 + NaBrO4H2O + NO2Cl → HCl + HNO32Fe + 6H2O + 6NO2Cl → 3H2 + 6HNO3 + 2FeCl36H2O + KAg(CN)2 → [K(H2O)6] + [Ag(CN)2]2H2O + Se → 2H2 + SeO2H2O + 2BeCO3 → CO2 + Be2CO3(OH)24H2O + 3(SCN)2 → H2SO4 + HCN + 5HNCS2H2O + O2 + (SCN)2 → H2SO4 + HCN + HNCS4H2O + LiNO3 → NO3 + [Li(H2O)4]2H2O + NaCN → NH3 + HCOONaAl2O3 + 3H2O + 2KOH → 2KAl(OH)42Al + 6H2O + 2KOH → 3H2 + 2KAl(OH)42Al + 8H2O + 2K3PO4 → 3H2 + 2KAl(OH)4 + 2K2HPO48Al + 18H2O + 3KNO3 + 5KOH → 3NH3 + 8KAl(OH)43H2O + AlF3 → Al(OH)3 + 3HFAlCl3 + 6H2O → [Al(H2O)6] + 3ClAl2(SO4)3 + 12H2O → 2[Al(H2O)6] + 3SO412H2O + KAl(SO4)2 → [Al(H2O)6] + 2SO4 + [K(H2O)6]2H2O + SiS2 → 2H2S + SiO22H2O + BaH2 → 2H2 + Ba(OH)22H2O + BrF → 2Br2 + O2 + 4HF6H2O + K[Pt(C2H4)Cl3] → [K(H2O)6] + [Pt(C2H4)Cl3]H2O + Na2CO3 + H2PtCl4 → 2HCl + 2NaCl + CO2 + Pt(OH)22H2O + 2NaOH + Pt(NH3)2Cl2 → 2NaCl + 2NH4OH + Pt(OH)24H2O + 2NaOH + Pt(NH3)4Cl2 → 2NaCl + 4NH4OH + Pt(OH)24H2O + 4NaOH + [Pt(NH3)4][PtCl4] → 4NaCl + 4NH4OH + 2Pt(OH)24H2O + 4NaOH + Be2C → CH4 + 2Na2[Be(OH)4]H2O + C12H22O11 → C6H12O6 + C6H12O64H2O + NaNO3 → NO3 + [Na(H2O)4]6H2O + RbNO3 → NO3 + [Rb(H2O)6]Ca(NO3)2 + 6H2O → [Ca(H2O)6] + 2NO38H2O + 2UF3 → H2 + 6HF + 2U(OH)46H2O + O2 + 4UF3 → 4HF + 4UOF2.H2O2H2O + 12NaOH + O2 + 4UF3 → 12NaF + 4U(OH)4H2O + CO2 + Li2CO3 → 2LiHCO3H2O + Hg2(NO3)2 → HNO3 + Hg2NO3OHH2O + NaFeO2 → NaOH + FeO(OH)H2O + 2NH3 + CO2 → (NH4)2CO3H2O + 2NaO2 → NaOH + O2 + NaHO22H2O + 2NaClO + Am → 2NaCl + Am(OH)44H2O + H2SO4 + 2N2 + 4VSO4 → (N2H5)2SO4 + 4(VO)SO4H2O + SO2 + (NH3OH)Cl → H2SO4 + NH4ClCu(NO3)2 + 2H2O + 2NH3 → Cu(OH)2 + 2NH4NO32H2O + 4CO2 + 4KO2 → 3O2 + 4KHCO36H2O + Fe2S3 → 3H2S + 2Fe(OH)3H2O + CO2 + Na3NO4 → NaHCO3 + NaNO3 + NaOHH2O + Na3NO4 → NaNO3 + 2NaOH10H2O + 9O2 + 2Na2S5 → 6SO2 + 2Na2S2O3.5H2O3H2O + PCl3 → 3HCl + H3PO32H2O + 2NaOH + SnO2 → Na2[Sn(OH)6]7H2O + H2SO4 + Zn → H2 + ZnSO4.7H2O6H2O + H2SO4 + ZnO → ZnSO4.7H2O3H2O + 2Bi → 3H2 + Bi2O33H2O + CaCN2 → CaCO3 + 2NH3H2O + CO2 + CaCN2 → CaCO3 + H2CN22H2O + BeCl2 → 2HCl + Be(OH)24H2O + 4K2FeO4 → 2Fe2O3 + 8KOH + 3O26H2O + Al2Se3 → 2Al(OH)3 + 3H2SeH2O + 2ClO2 → HClO2 + HClO32H2O + 2NaClO2 → H2 + 2NaOH + 2ClO26H2O + 2Ce → 3H2 + 2Ce(OH)32H2O + 4CoF3 → O2 + 4CoF2 + 4HFAlCl3 + 6H2O + 3KAlO2 → 4Al(OH)3 + 3KCl2Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu(OH)2 + CuCO3H2O + 2Na2CO3 + 2CuSO4 → 2Na2SO4 + CO2 + [CuOH]2CO3H2O + NaHSO3 + 2CuSO4 + 2NaCN → 3NaHSO4 + 2CuCN6H2O + 2Eu → 3H2 + 2Eu(OH)3H2O + Na2Se → NaOH + NaHSe6H2O + As2S5 → 3H2S + 2S + 2H3AsO32H2O + H2O2 + TeO2 → Te(OH)62H2O + XeO4 → H4XeO62H2O + XeOF4 → 3/2O2 + Xe + 4HFH2O + XeOF4 → 2HF + XeO2F2H2O + XeO2F2 → XeO3 + 2HFH2O + NH3 → NH4OH3H2O + 2As2S5 → 3H2S + 4S + As2S3 + As2O3H2O + NaOH + NaAsO2 → H2 + Na2HAsO4H2O + CO2 + Na3AsO4 → NaHCO3 + Na2HAsO4H2O + Na2Se → 2NaOH + H2Se2H2O + NOF3 → HNO3 + 3HFH2O + 2NaOH + TeO3 → Na2H4TeO6H2O + Na2TeO3 → 2NaOH + O2 + Te2H2O + 2CO2 + Na2TeO3 → 2NaHCO3 + H2TeO33H2O + Na2O2 + Na2TeO3 → 2NaOH + Na2H4TeO6H2O + SeCl4 → 2HCl + SeCl2O3H2O + 3HCl + RhCl3 → 3H2O + H3RhCl6H2O + H2S + HNCS → NH4OH + CS22H2O + H2SO4 + 2HNCS → (NH4)2SO4 + 2CSOH2O + NOHSO4 → H2SO4 + HNO22H2O + 3NOHSO4 → 3H2SO4 + HNO3 + 2NO2H2O + K2O2 → H2O2 + 2KOH2H2O + 2K2O2 → 4KOH + O2H2O + TlNO3 → NO3 + [Tl(H2O)]12H2O + K2S2O6 → 2[K(H2O)6] + S2O64H2O + NaF → F + [Na(H2O)4]4H2O + NaCl → [Na(H2O)4] + Cl4H2O + NaH2PO2 → [Na(H2O)4] + H2PO2H2O + KBrO3 + XeF2 → Xe + 2HF + KBrO4H2O + 2KO2 → KOH + O2 + KHO2H2O + ScCl3 → HCl + ScCl2OHH2O + ZrCl4 → 2HCl + ZrCl2O6H2O + 3ZrCl4 → 6HCl + [Zr3Cl3(OH)6]Cl3H2O + HfCl4 → 2HCl + HfCl2O6H2O + 3HfCl4 → 6HCl + [Hf3Cl3(OH)6]Cl32H2O + H2PtCl4 → 2H3O + [PtCl4]H2O + ThCl4 → 2HCl + ThCl2OH2O + ThCl4 → 4Cl + [Th(H2O)]H2O + SO2 + (NH4)2SO3 → 2NH4HSO3H2O + Na2SeO3 → H2 + Na2SeO4H2O + 2Na2SeO3 → 2NaOH + Na2Se2O52H2O + Te → 2H2 + TeO22H2O + TeCl4 → 4HCl + TeO2H2O + K3[Fe(CN)6] → KCN + K2[Fe(H2O)(CN)5]H2O + 2MgO + CO2 → Mg2CO3(OH)2H2O + 2Na2CO3 + 2MgSO4 → 2Na2SO4 + CO2 + Mg2CO3(OH)22H2O + Ba(HS)2 → H2S + Ba(OH)28H2O + Ba(HS)2 → [Ba(H2O)8] + 2HS14H2O + 2BaS → Ba(OH)2.8H2O + Ba(HS)2.4H2O2H2O + 4NaO2 → 4NaOH + 3O2H2O + HSO3Cl → H2SO4 + HClH2O + SO2Cl2 → HCl + HSO3Cl(n+2)H2O + Na4SiO4 → 4NaOH + SiO2.nH2O8H2O + Na2H2P2O7 → 2[Na(H2O)4] + H2P2O72H2O + Na4P2O6 → 2NaOH + Na2H2P2O6H2O + 2Na2H2P2O6 → 2NaH2PO4 + Na2H2P2O5H2O + NaIO3 → H2 + NaIO4H2O + Na4P2O6 → Na2HPO4 + Na2HPO32H2O + GeH4 → 4H2 + GeO2CH3COOH + H2O + NaBH4 + GeO2 → NaCH3COO + B(OH)3 + GeH4H2O + GeO2 → H2GeO32H2O + GeS2 → 2H2S + GeO22H2O + 3Na3[Co(NO2)6] → HNO3 + 9NaNO2 + 5NO + 3CoNO3OH3H2O + 2NaOH + B2O3 → 2Na[B(OH)4]8H2O + 4NaOH + NaB5O8 → 5Na[B(OH)4]3H2O + Li2NH → NH4OH + 2LiOH2H2O + TcCl4 → 4HCl + TcO2H2O + CO2 + PbCO3 → Pb(HCO3)2(NH2)2CO + H2O + PbO → 2NH3 + PbCO3H2O + PBr5 → 2HBr + PBr3O4H2O + PBr5 → H3PO4 + 5HBrH2O + PH4I → PH3 + H3O + I24H2O + 2PI3 + 3P4 → 8H3PO4 + 6PH4IH2O + SiO → H2 + SiO2H2O + NaOH + SnO → Na[Sn(OH)3]8H2O + 3K2S + 2K2CrO4 → 4KOH + 3S + 2K3[Cr(OH)6]7H2O + K2Cr2O7 + 3K2S → 2KOH + 3S + 2K3[Cr(OH)6]8H2O + 5KOH + 2K2CrO4 + 3K[Sn(OH)3] → 2K3[Cr(OH)6] + 3K2[Sn(OH)6]2H2O + KOH + K2H4TeO6 + 3K[Sn(OH)3] → Te + 3K2[Sn(OH)6]3H2O + 3NH2Cl → 2HCl + 3NH3 + HClO3H2O + HSO3F → H2SO4 + HF2Cl2 + 2H2O + 2KSO2F → H2SO4 + 2HCl + 2KCl + SO2F22Br2 + 2H2O + 2KSO2F → H2SO4 + 2KBr + 2HBr + SO2F2nH2O + HCl + KSO2F → KCl + HF + SO2.nH2O2H2O + Bi(NO3)3 → 2HNO3 + BiNO3(OH)22H2O + BiCl3 → 2HCl + BiCl(OH)22H2O + Bi2(SO4)3 → H2SO4 + 2BiSO4(OH)3(NH4)2CO3 + 2H2O + Bi2S3 → 3H2S + 6NH3 + 2CO2 + Bi2CO3(OH)48H2O + Na2N2O2 → 2[Na(H2O)4] + [N2O2]2H2O + 4H + Na2N2O2 → 2NaOH + 2NH2OH2H2O + 2NaNO2 + 4Na(Hg) → 4NaOH + Na2N2O23H2O + 3I2 + Na2N2O2 → 6HI + NaNO2 + NaNO32H2O + 2NiSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2Ni4H2O + 2Ni(NO3)2 → H2 + 4HNO3 + 2NiOOHH2O + 2NiOOH → Ni2O(OH)46H2O + 2NaOH + [Ni(NH3)6]Cl2 → 2NaCl + 6NH4OH + Ni(OH)22H2O + Li2O2 → H2O2 + 2LiOH2H2O + 2Li2O2 → O2 + 4LiOHH2O + 2H2O2 + 2LiOH → Li2O2.H2O2.3H2O8H2O + Na2SeO3 → 2[Na(H2O)4] + [SeO3]4H2O + 6NaOH + Pb3O4 → 2Na2[Pb(OH)4] + Na2[Pb(OH)6]H2O + 2NaOH + BeO → Na2[Be(OH)4]2H2O + 2NaOH + Be → H2 + Na2[Be(OH)4]2H2O + Pd(NH3)2Cl2 → 2NH4Cl + Pd(OH)22H2O + Pd(NO3)2 → 2HNO3 + Pd(OH)212H2O + K2[OsO2(OH)4] → 2[K(H2O)6] + [OsO2(OH)4]H2O + KNO2 + 2KOH + OsO4 → KNO3 + K2[OsO2(OH)4]2Cu + 2H2O + 4KCN → H2 + 2KOH + 2K[Cu(CN)2]H2O + H2SO4 + NH4SCN → (NH4)2SO4 + CSOFe + 2H2O + 2KOH → 3H2 + K2FeO4BaCl2 + H2O + K2FeO4 → 2KCl + BaFeO4.H2O6H2O + 4K2FeO4 → 8KOH + 3O2 + 4FeO(OH)6H2O + Mg(NO3)2 → 2NO3 + [Mg(H2O)6]6H2O + CsNO3 → NO3 + [Cs(H2O)6]H2O + H4P2O6 → H3PO3 + H3PO44H2O + 4O2 + P4 → 2H4P2O64H2O + LiClO3 → ClO3 + [Li(H2O)4]H2O + 5NaClO + 2At → 5NaCl + 2HAtO36H2O + 5K2S2O8 + 2At → 5H2SO4 + 5K2SO4 + 2HAtO32H2O + O2 + 2Na2Te → 4NaOH + 2Te2H2O + O2 + 4[Co(NH3)6]Cl2 → 4[Co(NH3)6]Cl2OH6H2O + 2NaOH + [Co(NH3)6]Cl2 → 2NaCl + 6NH4OH + Co(OH)2H2O + 2NaOH + CoO → Na2[Co(OH)4]H2O + 2KCN + Ni(CN)2 → K2Ni(CN)4.H2OH2O + AsF5 → 2HF + AsOF3H2O + HF + AsF5 → HAsF6.H2O3H2O + 2AsF3 → As2O3 + 6HF2H2O + 2HNO3 + AsF3 → 2NO2 + H3AsO4 + 3HF3H2O + 5NaOH + ZrSiO4 → Na4SiO4 + Na[Zr(H2O)3(OH)5]H2O + 2CO2 + Ce2O3 → 2CeCO3(OH)2H2O + K2S2O8 + 2Ce(NO3)3 → H2SO4 + K2SO4 + 2Ce(NO3)3OH2AgNO3 + 2H2O + 2NaNO2 + 4Na(Hg) → 4Hg + 2NaNO3 + 4NaOH + Ag2N2O22H2O + 3K3[Co(NO2)6] → HNO3 + 9KNO2 + 5NO + 3CoNO3OH4H2O + SClF5 → H2SO4 + HCl + 5HF2H2O + 4CsO3 → 5O2 + 4CsOHH2O + 3CO2 + 4CsO3 → 5O2 + Cs2CO3 + 2CsHCO3H2O + 2CsO2 → O2 + CsOH + CsHO22H2O + Cs2O2 → H2O2 + 2CsOH2H2O + 2Cs2O2 → O2 + 4CsOH6H2O + CsCl → [Cs(H2O)6] + Cl12H2O + Cs2S → S + 2[Cs(H2O)6]12H2O + Cs2SO4 → 2[Cs(H2O)6] + SO4Al2(SO4)3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2SO42H2O + 2CrSO4 → H2 + 2Cr(SO4)OH2H2O + 2Cr2(SO4)3 → 2H2SO4 + O2 + 4CrSO42H2O + LaCl3 → 2HCl + LaCl(OH)23H2O + La2O3 → 2La(OH)3H2O + 2CO2 + La2O3 → 2LaCO3(OH)H2O + PF5 → 2HF + POF32H2O + NaPF6 → 4HF + NaPO2F22H2O + GeCl4 → 4HCl + GeO2H2O + H3PO2 + GeS2 → H2S + H3PO3 + GeS2H2O + HF → 2H2 + HfO2H2O + HfCl2O → 2HCl + HfO2H2O + CO2 + Rb2CO3 → 2RbHCO3H2O + 2CO2 + Rb2O → 2RbHCO32H2O + 4RbO2 → 3O2 + 4RbOH2H2O + 2UF5 → 4HF + UF4 + UO2F2 2H2O + U → 2H2 + UO22H2O + 3UO2 → 2H2 + U3O8H2O + UO3 → UO2(OH)22H2O + HNO3 + NaIO4 → NaNO3 + H5IO6H2O + 2NaOH + NaIO3 → H2 + Na3H2IO6H2O + Re2O7 → 2HReO4H2O + 2HReO4 → H4Re2O92H2O + 3O2 + 4ReO2 → 4HReO42H2O + 7O2 + 4Re → 4HReO45H2O + Na2ReH9 → 9H2 + NaOH + NaReO42Fe + 2H2O + O2 + 4CO2 → 2Fe(HCO3)22,75H2O + Na2SO3 + FeSO4 → Na2SO4 + FeSO3.2,75H2O2H2O + 3NaOH + 3Na[Sn(OH)3] + 2BiO(OH) → 2Bi + 3Na2[Sn(OH)6]H2O + BiF3 → 2HF + BiOF3H2O + 3BiF5 → O3 + 6HF + 3BiF34H2O + 2Ga → 3H2 + 2GaOOH6H2O + 3Na2S + 2Ga(NO3)3 → 3H2S + 6NaNO3 + 2Ga(OH)32H2O + 3NH4SCN → 2NH4OH + H2C2N2S3 + NH4CN5H2O + 2HPF6 → 9HF + H2PO3F + HPO2F22H2O + PF6 → 4HF + [PO2F2]4H2O + Na6TeO6 → 4NaOH + Na2H4TeO6Cl2 + H2O + 2NaOH + Na2TeO3 → 2NaCl + Na2H4TeO610H2O + K2Cr2O7 + 3Na2TeO3 → 2KOH + 2Cr(OH)3 + 3Na2H4TeO64H2O + 4KOH + 2KO2 + 3TeO2 → 3K2H4TeO66H2O + Na6TeO6 + 3Na[Sn(OH)3] → 3NaOH + Te + 3Na2[Sn(OH)6]H2O + HfI4 → 2HI + HfI2O3H2O + I2Cl6 → 4HCl + HIO3 + HICl218H2O + 5I2Cl6 → 30HCl + 2I2 + 6HIO316H2O + 4S + 3I2Cl6 → 4H2SO4 + 18HCl + 6HI6H2O + KCl → [K(H2O)6] + Cl6H2O + KOCN → [K(H2O)6] + OCN6H2O + KSCN → [K(H2O)6] + SCN12H2O + K2S → S + 2[K(H2O)6]12H2O + K2SO3 → 2[K(H2O)6] + [SO3]12H2O + K2S2O3 → 2[K(H2O)6] + [S2O3]6H2O + 2In2(SO4)3 → 6H2SO4 + 3O2 + 4In3H2O + AsCl3 → 3HCl + As(OH)33H2O + Na3Sb → 3NaOH + SbH32H2O + 4NaBiO3 → 4NaOH + 3O2 + 2Bi2O32xH2O + 6HCl + Sc2O3 → 3H2O + 2ScCl3.xH2O9H2O + 3Na2S + 2S + Sb2S3 → 2Na3SbS4.9 H2OH2O + NaBH4 + Na2GeO3 → 2NaOH + NaBO2 + GeH4H2O + HCN + (CH3)2C=CH2 → (CH3)3CNHCHOH2O + (CH3)3CNHCHO → HCOOH + (CH3)3CNH2H2O + 3CO2 + 4RbO3 → 5O2 + Rb2CO3 + 2RbHCO36H2O + 2La → 3H2 + 2La(OH)36H2O + 2Yb → 3H2 + 2Yb(OH)34H2O + 2KMnO4 + 3C3H6 → 2KOH + 2MnO2 + 3C3H6(OH)23H2O + GaH3 → 3H2 + Ga(OH)32H2O + HCN → NH3 + HCOOH2H2O + CH3CN → CH3COOH + NH32H2O + C2H5CN → NH3 + C2H5COOH4Au + 2H2O + O2 + 8NaCN → 4NaOH + 4Na[Au(CN)2]H2O + Ag2S + 4NaCN → NaOH + NaSH + 2Na[Ag(CN)2]6H2O + 3NaAlO2 + FeCl3 → 3Al(OH)3 + 3NaCl + Fe(OH)3CO + H2O + (CH3)2C=CH2 → (CH3)3CCOOHCO + H2O + CH3-CH=CH2 → C3H7COOH8Al + 2H2O + 5OH + 3NO3 → 3NH3 + 8AlO28Al + 2H2O + 3NaNO3 + 5NaOH → 3NH3 + 8NaAlO24H2O + Mg2C3 → 2Mg(OH)2 + C3H42H2O + 2HNO3 + 3SO2 → 3H2SO4 + 2NO4H2O + 28HNO3 + 3As2S3 → 9H2SO4 + 28NO + 6H3AsO45Br2 + 6H2O + I2 → 2HIO3 + 10HBrH2O + C3H6 → (CH3)2CHOHH2O + HI → H3O + IH2O + 2NaI + O3 → I2 + 2NaOH + O2H2O + CO2 + C6H5OK → C6H5OH + KHCO3H2O + HCl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaClH2O + NaAlO2 + NaHSO4 → Al(OH)3 + Na2SO4Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O7Br2 + H2O + 5KClO → 5KCl + 2HBrO32H2O + SO2 + 2CuCl2 → H2SO4 + 2HCl + 2CuCl3H2O + H2SO4.3SO3 → 4H2SO4nH2O + H2SO4.nSO3 → n+1H2SO43C4H6 + 8H2O + 4KMnO4 → 4KOH + 4MnO2 + 3C4H6(OH)4CH3CH=CHCH3 + H2O → CH3CH2CH2CH2OH2H2O + H2SO4.2SO3 → 3H2SO4Cl2 + H2O + Na2SO3 → 2HCl + Na2SO44Cl2 + 4H2O + Na2S → 8HCl + Na2SO4H2O + C6H5CHCH2 → C6H5CHOHCH34Br2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HBr2H2O + KMnO4 + 3FeSO4 → Fe2(SO4)3 + KOH + MnO2 + Fe(OH)36H2O + Cr2S3 → 3H2S + 2Cr(OH)3Fe2(SO4)3 + 2H2O + SO2 → 2H2SO4 + 2FeSO4H2O + (CH3CO)2O → 2CH3COOH2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH2AlCl3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 6KCl + 3CO2AlCl3 + 6H2O + 3NaAlO2 → 4Al(OH)3 + 3NaCl2Br2 + H2O + HCHO → CO2 + 4HBr2H2O + 4KI + SO2 → 2I2 + 4KOH + S2H2O + 2KCl → Cl2 + H2 + 2KOH5nH2O + 6nCO2 → 6nO2 + (C6H10O5)nAgCl + H2O + 2NH3 → HCl + Ag(NH3)2OH7H2O + FeSO4 → FeSO4.7H2OnH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O6H2O + 2NH3 + 2NO2 → NH4NO2 + NH4NO32H2O + 2HCl + Ca(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + CaCl23H2O + 6NH3 + P2O5 → 2(NH4)3PO42H2O + 2HCl + Ba(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + BaCl2AgCl + H2O + NH3 → AgOH + NH4ClH2O + NH4Cl + NaAlO2 → Al(OH)3 + NaCl + NH34H2O + 4KOH + Al4C3 → 3CH4 + 4KAlO2H2O + K2Cr2O7 + 3(NH4)2S → 2KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)3H2O + NH3 → OH + NH42H2O + 2NH3 + FeSO4 → (NH4)2SO4 + Fe(OH)23H2O + 3Na2CO3 + 2CrCl3 → 6NaCl + 2Cr(OH)3 + 3CO26H2O + 3Na2S + 2CrCl3 → 3H2S + 6NaCl + 2Cr(OH)35C2H4 + 2H2O + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 2MnSO4 + K2SO4 + 5C2H4(OH)26H2O + 3Na2S + 2Al(NO3)3 → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaNO32H2O + 2NaHSO4 + Ba(AlO2)2 → 2Al(OH)3 + Na2SO4 + BaSO42AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH4NO33C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3CH2OHCH2OH2H2O + H2SO4 + 2KAlO2 → 2Al(OH)3 + K2SO45AgNO3 + 3Cl2 + 3H2O → 5AgCl + 5HNO3 + HClO3H2O + NaBrO3 + XeF2 → Xe + 2HF + NaBrO49Fe + 4H2O + 4C6H5NO2 → 4C6H5NH2 + 3Fe3O4H2O + 3SO2 + Na2Cr2O7 → Na2SO4 + 2Cr(OH)SO45Ca(NO3)2 + 2H2O + 10NH3 + 2CO2 + 3H3PO4 → 2CaCO3 + 10NH4NO3 + 3CaHPO43H2O + 3NH3 + Fe(NO3)3 → 3NH4NO3 + Fe(OH)32H2O + 3H2O2 + 2K2FeO4 → 4KOH + 3O2 + 2Fe(OH)32H2O + Na2S + MgCl2 → H2S + Mg(OH)2 + 2NaCl5Br2 + 8H2O + 2P → 2H3PO4 + 10HBr3H2O + KClO3 + 12KOH + 6FeSO4 → KCl + 6K2SO4 + 6Fe(OH)32H2O + H2SO4 + 2NaAlO2 → 2Al(OH)3 + Na2SO44H2O + 5SO2 + 2NaIO3 → 4H2SO4 + I2 + Na2SO4H2O + 2CO2 + 2Na2CrO4 → 2NaHCO3 + Na2Cr2O7H2O + HCl + KAlO2 → Al(OH)3 + KClBr2 + H2O + Na2SO3 → Na2SO4 + 2HBrBaCl2 + H2O + SO3 → 2HCl + BaSO43H2O + Na3N → 3NaOH + NH3Al + Ca(OH)2 + H2O → H2 + Ca(AlO2)2H2O + CH3-CH=CH2 → CH3CH2CH2OH2AgNO3 + CH3CHO + H2O + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + CH3COONH4H2O + S + 3HClO → H2SO4 + 3HClH2O + HCOOCH3 → CH3OH + HCOOH2AlCl3 + 6H2O + 3K2S → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6KCl2AlCl3 + 6H2O + 2Na2S → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl96H2O + 60CuSO4 + 11O4P4 → 60H2SO4 + 20Cu3P + 24H3PO4(NH2)2CO + H2O → (NH4)2CO3CH3CH=CHCH3 + H2O → C4H10OCuO + H2O → Cu(OH)26H2O + 2P + 5CuSO4 → 5Cu + 5H2SO4 + 2HPO316H2O + 10CuSO4 + P4 → 10Cu + 10H2SO4 + 4H3PO432H2O + 18P + 20CuSO4 → 5Cu + 20H2SO4 + 8H3PO4 + 5Cu3P212CH4 + 5H2O + 5O2 → 9CO + 29H2 + 3CO22H2O + 3(NH4)2S + 2KCrO4 → 4KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)37H2O + 3H2SO4 + 2CrO5 → 10H2O + 7O2 + Cr2(SO4)3H2O + Mg → H2 + MgOH2O + 2KI + NaClO → I2 + 2KOH + NaCl9H2O + Al(NO3)3 → 9H2O + Al(NO3)33H2O + 3NH3 + Al(NO3)3 → H2O + 3NH4NO3 + AlO(OH) + H2O → H2SO4 + C2H5OC2H5Br2 + CH3CHO + H2O → CH3COOH + 2HBr2H2O + 2ZnSO4 → 2H2SO4 + O2 + 2ZnCaCO3 + H2O + CO2 → Ca(HCO3)22Al + 6H2O + 2NaOH → 3H2 + 2Na[AlOH]44H2O + 4NH3 + NiSO4 → 2H2O + [Ni(H2O)2(NH3)4]SO46H2O + 6NH3 + NiSO4 → 6H2O + [Ni(NH3)6]SO43Br2 + 2Fe + 2H2O + 14NaOH → 2 + 6NaBrH2O + 8KMnO4 + 3Na2S2O3 → 2KOH + 8MnO2 + 3Na2SO4 + 3K2SO4nH2O + (C6H10O5)n → nC6H12O63Fe + 4H2O → 4H2 + Fe3O4H2O + CrO3 → H2CrO4H2O + 2Cr2O3 → H2Cr2O73H2O + 3C2H5NH2 + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3C2H5NH3Cl2AgNO3 + H2O + 3NH3 + HCOOCH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + NH4OCOOCH32H2O + O2 + 2Pb → 2Pb(OH)22H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO3Br2 + 2H2O + SO2 → H2SO4 + 2HBrH2O + CH2=CH2 → C2H5OH4FeCO3 + 6H2O + O2 → 4CO2 + 4Fe(OH)3CH4 + H2O → CO + 3H2OCl2 + H2O → HCl + HClOBr2 + 5Cl2 + 6H2O → 10HCl + 2HBrO35Cl2 + 6H2O + I2 → 10HCl + 2HIO32H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH3H2O + CaCN2 → CaCO3 + 2NH310H2O + 5(NH4)2S2O8 → 5H2O2 + 10NH4HSO4H2O + 4NaOH + 2CoCl2. + NaOCl → 5NaCl + 2Co(OH)33H2O + 2FeCl3 → Fe2O3 + 6HClFe + 2H2O + 2NaOH → H2 + Na2[Fe(OH)4]H2O + 2KMnO4 + 3Na2SO3 → 2KOH + 2MnO2 + 3Na2SO42H2O + 2KMnO4 + 3MnSO4 → 2H2SO4 + 5MnO2 + K2SO42H2O + 3K2MnO4 → 2KMnO4 + 4KOH + MnO22H2O + O2 + 4K2MnO4 → 4KMnO4 + 4KOH2H2O + O2 + 4TiCl3 → 4HCl + 4TiOCl23H2O + 3Na2S2O3 + 2ScCl3 → 6NaCl + 3S + 3SO2 + 2Sc(OH)3H2O + protein → amino axit3H2O + (C17H35COO)3C3H5 → 3C17H35COOH + C3H5(OH)33H2O + (C17H31COO)3C3H5 → C3H5(OH)3 + 3C17H31COOHH2O + CH3COOCH=CH2 → CH3CHO + CH3COOHAl + 3H2O + NaOH → 3/2H2 + Na[AlOH]4Al + H2O + KOH → 3/2H2 + KAlO23H2O + PBr3 → H3PO3 + 3HBr3C2H4 + 4H2O + 2KMnO4 → 2KOH + 2MnO2 + 3C2H4(OH)28Fe(NO3)2 + 21H2O + 14NH3 → 15NH4NO3 + 8Fe(OH)3Fe2(SO4)3 + 6H2O + 6Na2S → 3H2S + 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3FeCl2 + 2H2O + 2Na → H2 + Na2SO4 + Fe(OH)2AlCl3 + 2H2O + 4Na → 2H2 + 3NaCl + NaAlO2AgNO3 + H2O → Ag + HNO3 + O2Br2 + H2O + HCOOCH3 → 2HBr + C6H12O7Br2 + C6H12O6 + H2O → 2HBr + C6H12O72H2O + 2NaOH + 2Zn → 3H2 + 2NaZnO23Ca + 4H2O + 2FeCl3 → H2 + 3CaCl2 + 2Fe(OH)3C6H12O6 + H2O → 2C2H5OH + 2CO22H2O + Ba + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + BaSO46H2O + 3Ba + 2FeCl3 → 3BaCl2 + 2H2 + 2Fe(OH)33H2O + (C17H33COO)3C3H5 → 3C17H35COOH + C3H5(OH)3H2O + HCOOCH=CH2 → CH3CHO + HCOOHCu + H2O + O2 → Cu(OH)2H2O + C6H5COOCH3 → CH3OH + C6H5COOHCa(H2PO4)2 + H2O + K → Ca3(PO4)2 + H2 + K3PO42AgNO3 + H2O + 3NH3 + HCOOC2H5 → 2Ag + 2NH4NO3 + C2H5OCOONH4 6H2O + 6Na + 2FeCl3 → 3H2 + 6NaCl + 2Fe(OH)32AgNO3 + H2O + 3NH3 + HCOOC2H5 → 2Ag + 2NH4NO3 + C2H5OCOONH4 Br2 + H2O + RCHO → 2HBr + RCOOH2H2O + 4NO2 + O2 → 4HNO32AgNO3 + H2O + 3NH3 + C2H5CHO → 2Ag + 2NH4NO3 + C2H5COONH42AgNO3 + H2O + 3NH3 + C3H7CHO → 2Ag + 2NH4NO3 + C3H7COONH4Al2(SO4)3 + 4H2O + 5Ba → 4H2 + 3BaSO4 + 2Ba(AlO2)22AgNO3 + H2O + 2NH3 + C12H22O11 → 2Ag + NH4NO3 + C12H22O122AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 2NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O72AgNO3 + H2O + 2NH3 + C6H12O6 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7H2O + C12H22O11 → C6H12O6 + C6H12O62AgNO3 + C6H12O6 + H2O + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + C6H12O7NH4H2O + C6H5CH2Cl → HCl + C6H5CH2OHCaO + Cu(NO3)2 + H2O → Ca(NO3)2 + Cu(OH)2Br2 + H2O + CH3CH2CH=O → CH3CH2COOH + 2HBrFeCl2 + 2H2O + 2CH3NH2 → Fe(OH)2 + 2CH3NH3Cl3H2O + 3K2CO3 + 2FeCl3 → 6KCl + 3CO2 + 2Fe(OH)3Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O2H2O + CO2 + C2H5ONa → C2H5OH + NaHCO3H2O + HCOOC6H5 → C6H5OH + HCOOHH2O + (CH2CH2)O → C2H4(OH)2Cl2 + H2O → HCl + ClOH(NH2)2CO + H2O → NH3 + CO2H2O + NaAlO2 → Al2O3 + 2NaOH3H2O + 2NaAlO2 + CO2 → 2Al(OH)3 + Na2CO3Al2(SO4)3 + 6H2O + 3Na2S → 2Al(OH)3 + 3H2S + 3Na2SO42H2O + K2S + MgCl2 → H2S + 2KCl + Mg(OH)2H2O + 2Na2S + 2O2 → Na2S2O3 + 2NaOH3H2O + 3K2CO3 + 2Fe(NO3)3 → 6KNO3 + 3CO2 + 2Fe(OH)32H2O + 2NH3 + Zn(NO3)2 → 2NH4NO3 + Zn(OH)26H2O + Zn3P2 → 2PH3 + 3Zn(OH)24H2O + Fe3O4 → Fe(OH)2 + 2Fe(OH)34Br2 + 4H2O + 2C2H5CHO → 3CH3COOH + 8HBr2H2O + CaI2 → Ca(OH)2 + 2HIH2O + C3H8 → CO + H2Br2 + H2O + SO2 → H2SO4 + 2HBr2H2O + 2Na → H2 + 2NaOHH2O + Cl2O → 2HClOC2H4 + H2O → C2H5OHH2O + PF5 → 2HF + POF3H2O + SO2 + BaSO3 → Ba(HSO3)22F2 + 2H2O → O2 + 4HFH2O + SO3 → H2SO4H2O + I2 → HI + HIOAl2(SO4)3 + 24H2O + K2SO4 → 2KAl(SO4)2.12H2OCl2 + H2O → HCl + HClOCu + 2H2O → Cu(OH)2 + H22Ag + 2H2O → 2AgOH + H22H2O + Hg → H2 + Hg(OH)2H2O + ZnO → Zn(OH)2FeO + H2O → Fe(OH)2Fe2O3 + 3H2O → 2Fe(OH)3H2O + SiO2 → H2SiO3CH3CHO + H2O → C2H5OHH2O + NaCl + NH3 → NaOH + NH4ClH2O + KCl + NH3 → KOH + NH4ClBaCl2 + 2H2O + 2NH3 → 2NH4Cl + Ba(OH)22H2O + 2NH3 + CaCl2 → Ca(OH)2 + 2NH4ClH2O + Na2SO4 + CO2 → H2SO4 + Na2CO3H2O + NaCl + CO2 → HCl + Na2CO3CH4 + H2O + KMnO4C2H6 + H2O + KMnO4H2O + CH3CCH → H2O + CH3CCH → CH3CH(OH)CH2OHC2H2 + 2H2O → C2H4(OH)2C6H6 + H2O → H2O + C6H5CH3H2O + CH3CH2CH2Cl → HCl + CH3CH2CH2OHCH3COCH3 + H2O + KMnO4C6H12O6 + H2O → Cu + H2O → CuO + H2Ag + H2O → Ag2O + H2H2O + Hg → H2 + HgO2H2O + Be → H2 + Be(OH)2H2O + CaSO4Al(OH)3 + H2O + NH3Al(OH)3 + H2O + CO2Cr + 2H2O → H2 + Cr(OH)2H2O + NH3 + Cr(OH)3H2O + CrO → Cr(OH)23H2O + Cr2O3 → 3Cr(OH)3H2O + Cl2O7 → 2HClO42AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH3 → 2Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4Br2 + H2O + (NH4)2SO3 → (NH4)2SO4 + 2HBrH2O + CO2 → H2CO35H2O + 2KMnO4 + 3K2SO3 → 2KOH + 2Mn(OH)4 + 3K2SO4Al2(SO4)3 + 3H2O + 3K2CO3 → 2Al(OH)3 + 3K2SO4 + 3CO22H2O + 2NH3 + MgCl2 → Mg(OH)2 + 2NH4ClH2O + HCl + KCrO2 → KCl + Cr(OH)3H2O + Na2CO3 + MgSO4 → Mg(OH)2 + Na2SO4 + CO2Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3H2O + KH → H2 + KOHH2O + Na2CO3 + 2SO2 → 2NaHSO3 + CO2CO + H2O + PdCl2 → 2HCl + CO2 + Pd18H2O + 14KClO3 + 3As2S3 → 9H2SO4 + 14KCl + 6H3AsO42H2O + 2K + CuSO4 → Cu(OH)2 + H2 + K2SO4H2O + SO2 + CaSO3 → Ca(HSO3)22H2O + CF4 → CO2 + 4HF2Al + 2H2O + 2KOH → 3H2 + 2KAlO2

Tất cả phương trình hóa học có H2O là chất sản phẩm

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe2Al + 3FeSO4 → Al2(SO4)3 + 3Fe3C + Fe2O3 → 3CO + FeC + FeO → CO + Fe3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO24CO + Fe3O4 → 3Fe + 4CO2Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2OFeCl2 → Cl2 + FeFeCl2 + Zn → Fe + ZnCl22Zn + 2FeCl3 → 2Fe + FeCl2 + 2ZnCl2FeO + H2 → Fe + H2O5FeO + 2P → 5Fe + P2O52FeO + Si → 2Fe + SiO22H2O + 2FeSO4 → 2Fe + 2H2SO4 + O2Mg + FeSO4 → Fe + MgSO4FeCl2 + Mg → Fe + MgCl24H2 + Fe3O4 → 3Fe + 4H2O2Al + 3Fe(NO3)2 → 3Fe + Al(NO3)33Mg + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Mg(NO3)2C + Fe(CrO2)2 → Cr + Fe + 2CO22Al + 3FeO → Al2O3 + 3Fe3Zn + 2Fe(NO3)3 → 2Fe + 3Zn(NO3)25Fe2O3 + 6P → 10Fe + 3P2O52CaO + 2MgO + FeSi → Fe + 2Mg + Ca2SiO4FeS + Mg → Fe + MgSAl + FeCl3 → AlCl3 + FeFe(CO)5 → 5CO + Fe4FeO → Fe + Fe3O4FeCl2 + H2 → Fe + 2HClFeS → Fe + S5H2 + Fe(C5H5)2 → Fe + 2C5H10Fe(C5H5)2 → 8C + 2CH4 + Fe + H2Fe3C → C + 3Fe4Fe3C + Fe3O4 → 4CO + 15Fe3H2 + 2FeO(OH) → 2Fe + 4H2OFe2O3 + 2NH3 → 2Fe + 3H2O + N22C + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2yH2 + FexOy → xFe + yH2OyCO + FexOy → xFe + yCO22yAl + 3FexOy → yAl2O3 + 3xFeFe2(SO4)3 + 3Zn → 2Fe + 3ZnSO4CO + FeO → Fe + CO22NaH + Fe3O4 → 3Fe + 4NaOHFe(NO3)2 + Zn → Fe + Zn(NO3)2Fe2(SO4)3 + 3H2O → 2Fe + 3H2SO4 + 3/2O23Mg + 2FeCl3 → 2Fe + 3MgCl23FeO + 2NH3 → 3Fe + 3H2O + N23CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2FeCl2 + 2K → Fe + 2KClCu + Fe(NO3)2 → Cu(NO3)2 + Fe2Ag + Fe(NO3)2 → 2AgNO3 + FeCu + FeCl2 → Fe + CuCl2CO + FeCO3 → Fe + CO2

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-23 04:21:49pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(