Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có SO2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có SO2 (lưu hùynh dioxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

F2 + SO2SO2F2

Nhiệt độ: ở nhiệt độ phòng Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình F2 + SO2 => SO2F2  

Phương trình số #3

2H2O + O2 + 2SO22H2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + O2 + SO2 => H2SO4  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + 2H2O + SO2H2SO4 + 2HCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O + SO2 => H2SO4 + HCl  

Phương trình số #5

O2 + 2SO22SO3

Nhiệt độ: 450°C Xúc tác: V2O5

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + SO2 => SO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + Na2CO3 + 2SO22NaHSO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 + SO2 => NaHSO3 + CO2  

Phương trình số #7

KOH + SO2KHSO3

Dung môi: etanol

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + SO2 => KHSO3  

Advertisement

Phương trình số #9

Na2SO3 + SO2Na2S2O5

Dung môi: etanol, h2

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO3 + SO2 => Na2S2O5  

Advertisement

Phương trình số #10

H2S + SO2H2S2O2

Nhiệt độ: -70°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2S + SO2 => H2S2O2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:43:46am