Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ H2O ra HClO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ H2O (nước) ra HClO (Hypochlorous acid) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #3

2CaOCl2 + H2O + CO2CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + H2O + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + H2OHCl + HClO

Nhiệt độ: 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Phương trình số #5

H2O + NaClO + CO2NaHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaClO + CO2 => NaHCO3 + HClO  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + KCl + CO2KHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KCl + CO2 => KHCO3 + HClO  

Phương trình số #7

Cl2 + H2OHCl + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Advertisement

Phương trình số #8

2H2O + NH2Cl → NH4OH + HClO

Nhiệt độ: < 10

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH2Cl => NH4OH + HClO  

Phương trình số #9

H2O + CO2 + Ca(ClO)2CaCO3 + 2HClO

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + Ca(ClO)2 => CaCO3 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + KClO + CO2KHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KClO + CO2 => KHCO3 + HClO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-11 08:45:50am