Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có FeSO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có FeSO4 (Sắt(II) sunfat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Na2CO3 + FeSO4FeCO3 + Na2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + FeSO4 => FeCO3 + Na2SO4  

Phương trình số #3

2KOH + FeSO4K2SO4 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + FeSO4 => K2SO4 + Fe(OH)2  

Phương trình số #4

2NH4OH + FeSO4(NH4)2SO4 + Fe(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + FeSO4 => (NH4)2SO4 + Fe(OH)2  

Phương trình số #5

FeSO4 + 6KCN → K2SO4 + K4[Fe(CN)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeSO4 + KCN => K2SO4 + K4[Fe(CN)6]  

Phương trình số #6

2AgNO3 + FeSO4Fe(NO3)2 + Ag2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + FeSO4 => Fe(NO3)2 + Ag2SO4  

Phương trình số #7

2H2O + KMnO4 + 3FeSO4Fe2(SO4)3 + KOH + MnO2 + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KMnO4 + FeSO4 => Fe2(SO4)3 + KOH + MnO2 + Fe(OH)3  

Phương trình số #8

3HNO3 + FeSO4 + Ce(NO3)3OH → H2O + H2SO4 + Fe(NO3)3 + Ce(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeSO4 + Ce(NO3)3OH => H2O + H2SO4 + Fe(NO3)3 + Ce(NO3)3  

Phương trình số #9

K2Cr2O7 + 6FeSO4 + 14KHSO43Fe2(SO4)3 + 7H2O + 8K2SO4 + Cr2(SO4)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2Cr2O7 + FeSO4 + KHSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + K2SO4 + Cr2(SO4)3  

Phương trình số #10

2KMnO4 + 10FeSO4 + 16KHSO45Fe2(SO4)3 + 8H2O + 2MnSO4 + 9K2SO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KMnO4 + FeSO4 + KHSO4 => Fe2(SO4)3 + H2O + MnSO4 + K2SO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 02:29:09am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(