Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaHCO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaHCO3 (natri hidrocacbonat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Na2CO3 + NaHSO4Na2SO4 + NaHCO3

Điều kiện khác: thiếu NaHCO3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + NaHSO4 => Na2SO4 + NaHCO3  

Phương trình số #2

Ca(HCO3)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + Na2CO3 => CaCO3 + NaHCO3  

Phương trình số #3

2H2O + NaCrO2 + CO2NaHCO3 + Cr(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCrO2 + CO2 => NaHCO3 + Cr(OH)3  

Phương trình số #4

H2O + CO2 + C2H5ONa → C2H5OH + NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + C2H5ONa => C2H5OH + NaHCO3  

Phương trình số #5

Ca(HCO3)2 + NaOH → CaCO3 + H2O + NaHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + NaOH => CaCO3 + H2O + NaHCO3  

Phương trình số #7

H2O + NaClO + CO2NaHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaClO + CO2 => NaHCO3 + HClO  

Phương trình số #8

C6H5ONa + H2O + CO2C6H5OH + NaHCO3

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao Xúc tác: NaOH đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + H2O + CO2 => C6H5OH + NaHCO3  

Phương trình số #9

H2O + NaCl + NH3NaHCO3 + NH4Cl

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCl + NH3 => NaHCO3 + NH4Cl  

Phương trình số #10

H2O + Na2CO3NaHCO3 + NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2CO3 => NaHCO3 + NaOH  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-20 06:53:53pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(