Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế K3PO4

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế K3PO4 (kali photphat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

3Ca(H2PO4)2 + 12KOH → Ca3(PO4)2 + 12H2O + 4K3PO4

Điều kiện khác: KOH dư

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + KOH => Ca3(PO4)2 + H2O + K3PO4  

Phương trình số #2

3KOH + 3Na2HPO4H2O + K3PO4 + 2Na3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + Na2HPO4 => H2O + K3PO4 + Na3PO4  

Phương trình số #3

Ca(H2PO4)2 + H2O + K → Ca3(PO4)2 + H2 + K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(H2PO4)2 + H2O + K => Ca3(PO4)2 + H2 + K3PO4  

Phương trình số #4

3K2O + P2O52K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2O + P2O5 => K3PO4  

Phương trình số #5

K3PO4.7H2O → 7H2O + K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K3PO4.7H2O => H2O + K3PO4  

Phương trình số #6

(NH4)3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3NH4OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)3PO4 + KOH => K3PO4 + NH4OH  

Phương trình số #7

3KOH + H3PO43H2O + K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + H3PO4 => H2O + K3PO4  

Phương trình số #8

KOH + K2HPO4H2O + K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + K2HPO4 => H2O + K3PO4  

Phương trình số #9

2KOH + KH2PO42H2O + K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + KH2PO4 => H2O + K3PO4  

Phương trình số #10

6KOH + P2O53H2O + 2K3PO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + P2O5 => H2O + K3PO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-22 12:42:09pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(