Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NH3 (amoniac) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

[Cu(NH3)5]SO4NH3 + [Cu(NH3)4]SO4

Nhiệt độ: 90°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình [Cu(NH3)5]SO4 => NH3 + [Cu(NH3)4]SO4  

Phương trình số #3

[Ni(NH3)6]Cl26NH3 + NiCl2

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình [Ni(NH3)6]Cl2 => NH3 + NiCl2  

Advertisement

Phương trình số #4

NH4I → HI + NH3

Nhiệt độ: > 404,7

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4I => HI + NH3  

Phương trình số #5

HSO3NH2NH3 + SO3

Nhiệt độ: > 207

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HSO3NH2 => NH3 + SO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Pt(NH3)4Cl22NH3 + trans-[Pt(NH3)2Cl2]

Nhiệt độ: 230 -250°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Pt(NH3)4Cl2 => NH3 + trans-[Pt(NH3)2Cl2]  

Phương trình số #7

2NH4VO3H2O + 2NH3 + V2O5

Nhiệt độ: 50-150 trong chân không ; 500-550 trong không khí

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4VO3 => H2O + NH3 + V2O5  

Advertisement

Phương trình số #8

3H2 + Li3N → NH3 + 3LiH

Nhiệt độ: 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + Li3N => NH3 + LiH  

Phương trình số #9

N2 + 3LiH → NH3 + Li3N

Nhiệt độ: 500-600°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2 + LiH => NH3 + Li3N  

Advertisement

Phương trình số #10

2H2 + H2CN2C + 2NH3

Nhiệt độ: 400°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2 + H2CN2 => C + NH3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:02:01am