Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NH3 (amoniac) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

3Li2NH → NH3 + 2Li3N

Nhiệt độ: > 500

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Li2NH => NH3 + Li3N  

Phương trình số #3

NH4HF2NH3 + 2HF

Nhiệt độ: > 238

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4HF2 => NH3 + HF  

Advertisement

Phương trình số #4

2NH4F → NH3 + NH4HF2

Nhiệt độ: > 168

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4F => NH3 + NH4HF2  

Phương trình số #5

Pt(NH3)2Cl42NH3 + PtCl4

Nhiệt độ: 280- 340°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Pt(NH3)2Cl4 => NH3 + PtCl4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3N2H4N2 + 4NH3

Nhiệt độ: > 350

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình N2H4 => N2 + NH3  

Phương trình số #7

NH4Br → NH3 + HBr

Nhiệt độ: > 394

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4Br => NH3 + HBr  

Advertisement

Phương trình số #8

NH4HS → H2S + NH3

Nhiệt độ: > 20

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4HS => H2S + NH3  

Phương trình số #9

2LiNH2NH3 + Li2NH

Nhiệt độ: 400 - 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình LiNH2 => NH3 + Li2NH  

Advertisement

Phương trình số #10

(NH4)HF2NH3 + 2HF

Nhiệt độ: > 238

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)HF2 => NH3 + HF  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:33:15am