Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NH3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NH3 (amoniac) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

2[Ag(NH3)2]OH + HCOONa → 2Ag + H2O + 3NH3 + NH4NaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình [Ag(NH3)2]OH + HCOONa => Ag + H2O + NH3 + NH4NaCO3  

Phương trình số #3

2H2O + 3(NH4)2S + 2KCrO44KOH + 6NH3 + 3S + 2Cr(OH)3

Điều kiện khác: trong môi trường trung tính

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + (NH4)2S + KCrO4 => KOH + NH3 + S + Cr(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #4

6HCl + Mg3N22NH3 + 3MgCl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Mg3N2 => NH3 + MgCl2  

Phương trình số #5

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2H2O + 2NH3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 => H2O + NH3 + BaSO4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2NH4NO3 + Ba(OH)2Ba(NO3)2 + 2H2O + 2NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + Ba(OH)2 => Ba(NO3)2 + H2O + NH3  

Phương trình số #7

NaOH + NH4Cl → H2O + NaCl + NH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + NH4Cl => H2O + NaCl + NH3  

Advertisement

Phương trình số #8

(NH4)2CO3 + Ba(OH)22H2O + 2NH3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 => H2O + NH3 + BaCO3  

Phương trình số #9

2NaOH + [Cu(NH3)4]Cl2Cu(OH)2 + 2NaCl + NH3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + [Cu(NH3)4]Cl2 => Cu(OH)2 + NaCl + NH3  

Advertisement

Phương trình số #10

KNO3 + 7KOH + 4Zn → 2H2O + NH3 + 4K2ZnO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KNO3 + KOH + Zn => H2O + NH3 + K2ZnO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 12:39:54am