Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế HBr

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế HBr (Hidro bromua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

Br2 + C6H6C6H5Br + HBr

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: Fe

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H6 => C6H5Br + HBr  

Phương trình số #3

Br2 + H22HBr

Nhiệt độ: 350°C Xúc tác: Pt

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2 => HBr  

Phương trình số #4

3Br2 + C6H5OH → 3HBr + (Br)3C6H2OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5OH => HBr + (Br)3C6H2OH  

Phương trình số #5

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr  

Phương trình số #6

3Br2 + C6H5NH2C6H2Br3NH2 + 3HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + C6H5NH2 => C6H2Br3NH2 + HBr  

Phương trình số #7

Br2 + H2O + SO2H2SO4 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O + SO2 => H2SO4 + HBr  

Phương trình số #8

Br2 + H2O → HBrO + HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2O => HBrO + HBr  

Phương trình số #9

Br2 + H2S → 2S + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + H2S => S + HBr  

Phương trình số #10

Br2 + 2HI → I2 + 2HBr

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Br2 + HI => I2 + HBr  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-14 01:07:04am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(