Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế FeS

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế FeS (sắt (II) sulfua) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Fe(NO3)2 + Na2S → FeS + 2NaNO3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe(NO3)2 + Na2S => FeS + NaNO3  

Phương trình số #3

FeCl2 + Na2S → FeS + 2NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCl2 + Na2S => FeS + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe2(SO4)3 + 3Na2S → 2FeS + 3Na2SO4 + 2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(SO4)3 + Na2S => FeS + Na2SO4 + S  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Fe + HgS → FeS + Hg

Nhiệt độ: 350-450°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + HgS => FeS + Hg  

Phương trình số #7

FeO + H2S → FeS + H2O

Nhiệt độ: 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeO + H2S => FeS + H2O  

Advertisement

Phương trình số #8

3Fe + Sb2S33FeS + 2Sb

Nhiệt độ: 600-1300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Sb2S3 => FeS + Sb  

Phương trình số #9

3Fe + Bi2S33FeS + 2Bi

Nhiệt độ: 1000°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe + Bi2S3 => FeS + Bi  

Advertisement

Phương trình số #10

FeS2 + H2FeS + H2S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeS2 + H2 => FeS + H2S  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 03:09:12am