Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế NaOH

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế NaOH (natri hidroxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

2H2O + 2NaCl → Cl2 + H2 + 2NaOH

Điều kiện khác: Điện phân có màng ngăn

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaCl => Cl2 + H2 + NaOH  

Phương trình số #3

Ca(OH)2 + NaHCO3CaCO3 + H2O + NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + NaHCO3 => CaCO3 + H2O + NaOH  

Phương trình số #4

2H2O + 2Na → H2 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na => H2 + NaOH  

Phương trình số #5

Ba(OH)2 + (COONa)22NaOH + Ba(COO)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(OH)2 + (COONa)2 => NaOH + Ba(COO)2  

Phương trình số #6

Ca(OH)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaOH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(OH)2 + Na2CO3 => CaCO3 + NaOH  

Phương trình số #7

Na2CO3 + Ba(OH)22NaOH + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Ba(OH)2 => NaOH + BaCO3  

Phương trình số #9

2H2O + 2Na2O24NaOH + 2O2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + Na2O2 => NaOH + O2  

Phương trình số #10

CH3COOH + C2H5ONa → NaOH + CH3COOC2H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + C2H5ONa => NaOH + CH3COOC2H5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-10-05 02:30:03pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(