Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế HClO

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế HClO (Hypochlorous acid) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #3

2CaOCl2 + H2O + CO2CaCO3 + CaCl2 + 2HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaOCl2 + H2O + CO2 => CaCO3 + CaCl2 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #4

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Nhiệt độ: 700°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Phương trình số #5

CH3COOH + NaClO → CH3COONa + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CH3COOH + NaClO => CH3COONa + HClO  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

H2O + NaClO + CO2NaHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NaClO + CO2 => NaHCO3 + HClO  

Phương trình số #7

H2O + KCl + CO2KHCO3 + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + KCl + CO2 => KHCO3 + HClO  

Advertisement

Phương trình số #8

Cl2 + H2O → HCl + HClO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + H2O => HCl + HClO  

Phương trình số #9

2H2O + NH2Cl → NH4OH + HClO

Nhiệt độ: < 10

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH2Cl => NH4OH + HClO  

Advertisement

Phương trình số #10

H2O + CO2 + Ca(ClO)2CaCO3 + 2HClO

Nhiệt độ: Ở nhiệt độ phòng

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + Ca(ClO)2 => CaCO3 + HClO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 07:38:27am