Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

C + O2CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + O2 => CO2  

Phương trình số #3

Fe2(CO3)3 + 3H2O → 3CO2 + 2Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(CO3)3 + H2O => CO2 + Fe(OH)3  

Advertisement

Phương trình số #4

3NH4NO3 + CH27H2O + 3N2 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 + CH2 => H2O + N2 + CO2  

Phương trình số #5

CO + H2O + PdCl22HCl + CO2 + Pd

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + H2O + PdCl2 => HCl + CO2 + Pd  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

MgCO3MgO + CO2

Nhiệt độ: 350 - 650°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình MgCO3 => MgO + CO2  

Phương trình số #7

FeCO3FeO + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ Điều kiện khác: không có oxi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCO3 => FeO + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

y-xCO + FexOy → FeO + y-xCO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + FexOy => FeO + CO2  

Phương trình số #9

C6H12O62H2 + 2CO2 + CH3CH2CH2COOH

Xúc tác: men Điều kiện khác: lên men butiric

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H12O6 => H2 + CO2 + CH3CH2CH2COOH  

Advertisement

Phương trình số #10

4CO + Fe3O43Fe + 4CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO + Fe3O4 => Fe + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 11:20:28pm