Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp tất cả phương trình điều chế Al(NO3)3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế Al(NO3)3 (Nhôm nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Al + 6HNO33H2O + 3NO2 + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NO2 + Al(NO3)3  

Phương trình số #3

2Al + 3Cu(NO3)23Cu + 2Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Cu(NO3)2 => Cu + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #4

Al2O3 + 6HNO33H2O + 2Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2O3 + HNO3 => H2O + Al(NO3)3  

Phương trình số #5

Al + 3Fe(NO3)33Fe(NO3)2 + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + Fe(NO3)3 => Fe(NO3)2 + Al(NO3)3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

8Al + 30HNO39H2O + 3NH4NO3 + 8Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NH4NO3 + Al(NO3)3  

Phương trình số #7

Al + 4HNO32H2O + NO + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + NO + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #8

8Al + 30HNO315H2O + 3N2O + 8Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + N2O + Al(NO3)3  

Phương trình số #9

8Al + 30HNO315H2O + 3N2O + 8Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al + HNO3 => H2O + N2O + Al(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #10

3AgNO3 + AlCl33AgCl + Al(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + AlCl3 => AgCl + Al(NO3)3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 10:34:04pm