Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có ZnCl2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có ZnCl2 (Kẽm clorua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

2AgNO3 + ZnCl22AgCl + Zn(NO3)2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + ZnCl2 => AgCl + Zn(NO3)2  

Phương trình số #3

4NaOH + ZnCl22H2O + 2NaCl + Na2ZnO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + ZnCl2 => H2O + NaCl + Na2ZnO2  

Advertisement

Phương trình số #4

2H2O + 2NH3 + ZnCl22NH4Cl + Zn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + NH3 + ZnCl2 => NH4Cl + Zn(OH)2  

Phương trình số #5

ZnCl2Cl2 + Zn

Điều kiện khác: điện phân

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnCl2 => Cl2 + Zn  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

Al2(SO4)3 + ZnCl2AlCl3 + ZnSO4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Al2(SO4)3 + ZnCl2 => AlCl3 + ZnSO4  

Phương trình số #7

ZnCl2 + Ba(OH)2BaCl2 + Zn(OH)2

Điều kiện khác: Ba(OH)2 vừa đủ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình ZnCl2 + Ba(OH)2 => BaCl2 + Zn(OH)2  

Advertisement

Phương trình số #8

2NaOH + ZnCl22NaCl + Zn(OH)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + ZnCl2 => NaCl + Zn(OH)2  

Phương trình số #9

4NH3 + ZnCl2[Zn(NH3)4]Cl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + ZnCl2 => [Zn(NH3)4]Cl2  

Advertisement

Phương trình số #10

6NH3 + ZnCl2[Zn(NH3)6]Cl2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + ZnCl2 => [Zn(NH3)6]Cl2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-08 12:30:16pm