Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có NaH là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có NaH (Natri hydrua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #3

CO2 + NaHHCOONa

Nhiệt độ: < 250 Áp suất: áp suất

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CO2 + NaH => HCOONa  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaHH2 + 2Na

Nhiệt độ: 430 - 500°C Áp suất: chân không

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaH => H2 + Na  

Phương trình số #5

O2 + 2NaH2NaOH

Nhiệt độ: > 230

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình O2 + NaH => NaOH  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

4NaH + B(OCH3)3NaBH4 + 3NaOCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaH + B(OCH3)3 => NaBH4 + NaOCH3  

Phương trình số #7

4C + 2NaHC2H2 + Na2C2

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + NaH => C2H2 + Na2C2  

Advertisement

Phương trình số #8

NH3 + NaHH2 + NaNH2

Nhiệt độ: 350°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH3 + NaH => H2 + NaNH2  

Phương trình số #9

Cl2 + NaHHCl + NaCl

Nhiệt độ: 450-500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cl2 + NaH => HCl + NaCl  

Advertisement

Phương trình số #10

NaH + C5H6H2 + NaC5H5

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaH + C5H6 => H2 + NaC5H5  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-03-31 06:57:07am