Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Na2CrO4 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Na2CrO4 (Natri cromat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

HCl + 2Na2CrO4H2O + 2NaCl + Na2Cr2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Na2CrO4 => H2O + NaCl + Na2Cr2O7  

Phương trình số #3

H2O + 2CO2 + 2Na2CrO42NaHCO3 + Na2Cr2O7

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + CO2 + Na2CrO4 => NaHCO3 + Na2Cr2O7  

Advertisement

Phương trình số #4

3C2H5OH + 4H2O + 7NaOH + 4Na2CrO43CH3COONa + 4Na3[Cr(OH)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C2H5OH + H2O + NaOH + Na2CrO4 => CH3COONa + Na3[Cr(OH)6]  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 08:13:05pm