Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Fe(OH)3 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Fe(OH)3 (Sắt(III) hidroxit) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Na2CO3 + Fe(OH)33H2O + CO2 + 2NaFeO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Fe(OH)3 => H2O + CO2 + NaFeO2  

Phương trình số #3

Na2CO3 + Fe(OH)33H2O + CO2 + 2NaFeO2

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Fe(OH)3 => H2O + CO2 + NaFeO2  

Advertisement

Phương trình số #4

3H2SO4 + 2Fe(OH)3Fe2(SO4)3 + 6H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2SO4 + Fe(OH)3 => Fe2(SO4)3 + H2O  

Phương trình số #5

3NaOH + Fe(OH)3Na3[Fe(OH)6]

Nhiệt độ: t0

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Fe(OH)3 => Na3[Fe(OH)6]  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3HCl + Fe(OH)33H2O + FeCl3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Fe(OH)3 => H2O + FeCl3  

Phương trình số #7

3HNO3 + Fe(OH)33H2O + Fe(NO3)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Fe(OH)3 => H2O + Fe(NO3)3  

Advertisement

Phương trình số #8

3KOH + Fe(OH)3K3[Fe(OH)6]

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + Fe(OH)3 => K3[Fe(OH)6]  

Phương trình số #9

NaOH + Fe(OH)32H2O + NaFeO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + Fe(OH)3 => H2O + NaFeO2  

Advertisement

Phương trình số #10

3HI + Fe(OH)33H2O + FeI3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HI + Fe(OH)3 => H2O + FeI3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 11:19:28am