Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có C6H5ONa là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có C6H5ONa (Natri Phenolat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

C6H5ONa + H2O + CO2C6H5OH + NaHCO3

Nhiệt độ: nhiệt độ Áp suất: cao Xúc tác: NaOH đặc

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + H2O + CO2 => C6H5OH + NaHCO3  

Phương trình số #3

C6H5ONa + CH3I → NaI + C6H5OCH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + CH3I => NaI + C6H5OCH3  

Advertisement

Phương trình số #4

C6H5ONa + NaOH → C6H5ONa + CH3OH

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + NaOH => C6H5ONa + CH3OH  

Phương trình số #5

C6H5ONa + HCOOH → C6H5OH + HCOONa

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + HCOOH => C6H5OH + HCOONa  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

C6H5ONa + HCl → C6H5OH + NaCl

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + HCl => C6H5OH + NaCl  

Phương trình số #7

C6H5ONa + H2O + FeCl3C6H5OH + NaCl + Fe(OH)3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C6H5ONa + H2O + FeCl3 => C6H5OH + NaCl + Fe(OH)3  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-04-01 10:53:42am