Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có Ba(HCO3)2 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có Ba(HCO3)2 (Bari Bicacbonat) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

Ba(HCO3)2H2O + CO2 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(HCO3)2 => H2O + CO2 + BaCO3  

Phương trình số #3

2KOH + Ba(HCO3)22H2O + K2CO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KOH + Ba(HCO3)2 => H2O + K2CO3 + BaCO3  

Advertisement

Phương trình số #4

2NaHSO4 + Ba(HCO3)22H2O + Na2SO4 + 2CO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaHSO4 + Ba(HCO3)2 => H2O + Na2SO4 + CO2 + BaSO4  

Phương trình số #5

CuSO4 + Ba(HCO3)2BaSO4 + Cu(HCO3)2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuSO4 + Ba(HCO3)2 => BaSO4 + Cu(HCO3)2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2KHSO4 + Ba(HCO3)22H2O + K2SO4 + 2CO2 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình KHSO4 + Ba(HCO3)2 => H2O + K2SO4 + CO2 + BaSO4  

Phương trình số #7

2HCl + Ba(HCO3)2BaCl2 + 2H2O + 2CO2

Nhiệt độ: t0 thường

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCl + Ba(HCO3)2 => BaCl2 + H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

CaCl2 + Ba(HCO3)2BaCl2 + CaCO3 + H2O + CO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCl2 + Ba(HCO3)2 => BaCl2 + CaCO3 + H2O + CO2  

Phương trình số #9

K2CO3 + Ba(HCO3)2BaCO3 + 2KHCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình K2CO3 + Ba(HCO3)2 => BaCO3 + KHCO3  

Advertisement

Phương trình số #10

Na2SO4 + Ba(HCO3)22NaHCO3 + BaSO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2SO4 + Ba(HCO3)2 => NaHCO3 + BaSO4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-05 12:44:08am