Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tổng hợp đầy đủ phương trình có As2S5 là chất tham gia

Tất cả các phương trình đã cân bằng có As2S5 (Diarsen pentasunfua) là chất tham gia, đầy đủ và chi tiết nhất. Cân bằng phương trình phản ứng hóa học. Phản ứng oxi hóa khử

Advertisement

Phương trình số #2

3H2O + 2As2S53H2S + 4S + As2S3 + As2O3

Nhiệt độ: đun sôi

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + As2S5 => H2S + S + As2S3 + As2O3  

Phương trình số #3

6H2O + As2S53H2S + 2S + 2H3AsO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + As2S5 => H2S + S + H3AsO3  

Advertisement

Phương trình số #4

24NH4OH + 4As2S512H2O + 3(NH4)3AsO4 + 5(NH4)3AsS4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + As2S5 => H2O + (NH4)3AsO4 + (NH4)3AsS4  

Phương trình số #5

3NH4OH + 3NH4HS + As2S53H2O + 2(NH4)3AsS4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4OH + NH4HS + As2S5 => H2O + (NH4)3AsS4  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

20H2O2 + As2S512H2O + 5H2SO4 + 2H3AsO4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O2 + As2S5 => H2O + H2SO4 + H3AsO4  

Phương trình số #7

24NaOH + 4As2S512H2O + 3Na3AsO4 + 5Na3AsS4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NaOH + As2S5 => H2O + Na3AsO4 + Na3AsS4  

Advertisement

Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-05-30 02:05:25am