Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ Na2CO3 ra NaNO3

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ Na2CO3 (natri cacbonat) ra NaNO3 (Natri Nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

Ca(NO3)2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(NO3)2 + Na2CO3 => CaCO3 + NaNO3  

Phương trình số #3

2HNO3 + Na2CO3H2O + 2NaNO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Na2CO3 => H2O + NaNO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

3Na2CO3 + 2Al(NO3)3Al2(CO3)3 + 3NaNO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Al(NO3)3 => Al2(CO3)3 + NaNO3  

Phương trình số #5

Na2CO3 + Pb(NO3)22NaNO3 + PbCO3

Nhiệt độ: 10-12°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Pb(NO3)2 => NaNO3 + PbCO3  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2AgNO3 + Na2CO32NaNO3 + Ag2CO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + Na2CO3 => NaNO3 + Ag2CO3  

Phương trình số #7

Na2CO3 + Zn(NO3)22NaNO3 + ZnCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Na2CO3 + Zn(NO3)2 => NaNO3 + ZnCO3  

Advertisement

Phương trình số #8

Ba(NO3)2 + Na2CO32NaNO3 + BaCO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ba(NO3)2 + Na2CO3 => NaNO3 + BaCO3  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-10 06:39:01am