Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ NH4NO3 ra N2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ NH4NO3 (amoni nitrat) ra N2 (nitơ) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

Phương trình số #2

NH4NO39H2O + 2HNO3 + 4N2

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + HNO3 + N2  

Phương trình số #3

2NH4NO34H2O + 2N2 + O2

Nhiệt độ: > 300

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + O2  

Phương trình số #4

4NH4NO38H2O + 3N2 + N2O4

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + N2O4  

Phương trình số #5

4NH4NO38H2O + 3N2 + 2NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + NO2  

Phương trình số #6

3NH4NO36H2O + 2N2 + N2O3

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + N2O3  

Phương trình số #7

4NH4NO38H2O + 3N2 + 2NO2

Nhiệt độ: 400- 500°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + NO2  

Phương trình số #8

2NH4NO34H2O + N2 + 2NO

Nhiệt độ: 250 - 300°C

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình NH4NO3 => H2O + N2 + NO  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-05-29 09:42:23pm


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(