Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3 ra Cu(NO3)2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra Cu(NO3)2 (Đồng nitrat) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

24HNO3 + FeCuS2Cu(NO3)2 + 10H2O + 2H2SO4 + 18NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: t0 cao

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + FeCuS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #2

Cu(OH)2 + 2HNO3Cu(NO3)2 + 2H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu(OH)2 + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O  

Phương trình số #3

6HNO3 + [Cu(NH3)4](OH)2Cu(NO3)2 + 2H2O + 4NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + [Cu(NH3)4](OH)2 => Cu(NO3)2 + H2O + NH4NO3  

Advertisement

Phương trình số #4

CuO + 2HNO3Cu(NO3)2 + H2O

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuO + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O  

Phương trình số #5

Cu + 4HNO3Cu(NO3)2 + 2H2O + 2NO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

2HNO3 + CuFeS2Cu(NO3)2 + 9H2O + 2H2SO4 + 7NO2 + Fe(NO3)3

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + CuFeS2 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2 + Fe(NO3)3  

Phương trình số #7

14HNO3 + 3Cu2O → 6Cu(NO3)2 + 7H2O + 4NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Cu2O => Cu(NO3)2 + H2O + NO  

Advertisement

Phương trình số #8

3Cu + 8HNO33Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Cu + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO  

Phương trình số #9

3CuS + 8HNO33Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO + 3S

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + NO + S  

Advertisement

Phương trình số #10

CuS + 10HNO3Cu(NO3)2 + 4H2O + H2SO4 + 8NO2

Nhiệt độ: Nhiệt độ.

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CuS + HNO3 => Cu(NO3)2 + H2O + H2SO4 + NO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 05:36:08am