Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HNO3 ra CO2

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HNO3 (axit nitric) ra CO2 (Cacbon dioxit) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Advertisement

Phương trình số #2

FeCO3 + 4HNO32H2O + NO2 + Fe(NO3)3 + CO2

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCO3 + HNO3 => H2O + NO2 + Fe(NO3)3 + CO2  

Phương trình số #3

Ca(HCO3)2 + 2HNO3Ca(NO3)2 + 2H2O + 2CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ca(HCO3)2 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

Advertisement

Phương trình số #4

Fe2(CO3)3 + 6HNO33H2O + 2Fe(NO3)3 + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Fe2(CO3)3 + HNO3 => H2O + Fe(NO3)3 + CO2  

Phương trình số #5

CaCO3 + 2HNO3Ca(NO3)2 + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình CaCO3 + HNO3 => Ca(NO3)2 + H2O + CO2  

Tin Tức Bạn Có Thể Thích

Phương trình số #6

3FeCO3 + 10HNO35H2O + NO + 3Fe(NO3)3 + 3CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình FeCO3 + HNO3 => H2O + NO + Fe(NO3)3 + CO2  

Phương trình số #7

22HNO3 + Fe3C → 11H2O + 13NO2 + 3Fe(NO3)3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Fe3C => H2O + NO2 + Fe(NO3)3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #8

2HNO3 + K2CO3H2O + 2KNO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + K2CO3 => H2O + KNO3 + CO2  

Phương trình số #9

2HNO3 + Na2CO3H2O + 2NaNO3 + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HNO3 + Na2CO3 => H2O + NaNO3 + CO2  

Advertisement

Phương trình số #10

C + 4HNO32H2O + 4NO + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình C + HNO3 => H2O + NO + CO2  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2023-06-04 03:38:31am