Advertisement

Tìm kiếm phương trình hóa học
Hãy nhập vào chất tham gia hoặc/và chất sản phẩm để bắt đầu tìm kiếm

Nhóm Học Miễn Phí Online Facebook
Lưu ý: mỗi chất cách nhau 1 khoảng trắng, ví dụ: H2 O2

Tất cả phương trình điều chế từ HCHO ra Ag

Tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất cân bằng phương trình điều chế từ HCHO (Andehit formic(formaldehit)) ra Ag (bạc) . Đầy đủ trạng thái, máu sắc chất và tính số mol trong phản ứng hóa học.

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement

2AgNO3 + H2O + HCHO + 3NH32Ag + 2NH4NO3 + HCOONH4

Nhiệt độ: nhiệt độ

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + HCHO + NH3 => Ag + NH4NO3 + HCOONH4  

Phương trình số #2

Ag2O + HCHO2Ag + HCOOH

Nhiệt độ: nhiệt độ Xúc tác: AgNO3, NH3

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCHO => Ag + HCOOH  

Phương trình số #3

2Ag2O + HCHO4Ag + H2O + CO2

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình Ag2O + HCHO => Ag + H2O + CO2  

Phương trình số #4

4AgNO3 + 2H2O + HCHO + 6NH3(NH4)2CO3 + 4Ag + 4NH4NO3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + H2O + HCHO + NH3 => (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3  

Phương trình số #5

HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 4Ag + 2H2O + 6NH3

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình HCHO + [Ag(NH3)2]OH => (NH4)2CO3 + Ag + H2O + NH3  

Phương trình số #6

2H2O + HCHO + 2[Ag(NH3)2]OH → 2Ag + 3NH4OH + HCOONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình H2O + HCHO + [Ag(NH3)2]OH => Ag + NH4OH + HCOONH4  

Phương trình số #7

2AgNO3 + HCHO + 3NH4OH → 2Ag + 2H2O + 2NH4NO3 + HCOONH4

Không có

Xem trạng thái chất và chi tiết của phương trình AgNO3 + HCHO + NH4OH => Ag + H2O + NH4NO3 + HCOONH4  


Khám Phá Tin Tức Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Cập Nhật 2022-08-12 10:32:35am


Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website - vì sao chúng mình phải đặt quảng cáo ? :D

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ Từ Điển (Đóng) - :(